Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad maken bekend dat zij een omgevingsvergunning onderdeel milieu hebben verleend voor:

 

Omschrijving : revisievergunning actualisatie en moderniseren van het datacenter

Aanvrager : Cellnex Netherlands B.V.

Locatie : Oostvaardersdijk 1 in Lelystad

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.

Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn van 14 januari tot en met 25 februari 2022 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Lelystad, Stadhuisplein 2 in Lelystad. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 140320.

 

Beroep

Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

 

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

 

Belanghebbenden

Onder belanghebbenden wordt in ieder geval verstaan:

- Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

- De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

- Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijziging(en) die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:

088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2021-006398

Naar boven