Beschikking Velperweg 76 / Vosdijk (ENKA-Campus Noord)

Op 15 december 2021 heeft BK ingenieurs namens Rijn IJssel gemeld dat de bodem aan de Velperweg 76 / Vosdijk – ENKA-Campus Noord te Arnhem verontreinigd is met o.a. zware metalen, PAK en PCB's (gevalsnaam: Velperweg 76, locatienr: 0014). Tevens heeft BK ingenieurs namens Rijn IJssel een deelsaneringsplan ingediend, waarin staat hoe deze verontreiniging wordt aangepakt.

 

Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun reactie te geven op de melding. Hierop zijn geen reacties binnengekomen.

 

Op grond van de gegevens die zijn aangeleverd bij de melding, stellen wij vast dat het hier gaat om een ernstig, niet spoedeisend geval. Dit betekent dat er een bodemverontreiniging aanwezig is, maar dat er bij het huidige gebruik geen risico's zijn. Een sanering op korte termijn is vanuit milieuhygiënisch oogpunt niet noodzakelijk. Een tijdstip voor sanering blijft in het besluit daarom achterwege.

 

Daarnaast stemmen wij in met het deelsaneringsplan. De sanering wordt uitgevoerd in het kader van herinrichting van het openbaar gebied. De grondwerkzaamheden vinden plaats onder de Wbb. Het betreft deels herplaatsen en deels verwijderen van verontreinigde grond. Er is geen saneringsdoelstelling: de locatie is en blijft geschikt voor het beoogd gebruik. Er wordt voldaan aan de eisen voor een deelsanering.

 

Inzien

Via deze link is het dossier te bekijken:

http://geo1.arnhem.nl/hyperlink/bodem/inzage627672-0014.52.05.pdf

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen beide beschikkingen bezwaar maken.

Zie toelichting "bezwaarschrift".

 

 

Naar boven