Toestemming voor een nieuwe exploitatievergunning en alcoholwetvergunning aan Westerbuurtstraat 27 te West-Terschelling

Exploitatievergunning

- Ten behoeve van Café Lieman, Westerbuurtstraat 27 te West-Terschelling, is een nieuwe exploitatievergunning en alcoholwetvergunning verleend (verzonden op 10 januari 2022).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van verzending of uitreiking bekend is gemaakt aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaar, schorst de werking van het besluit niet. Indien u van mening bent, dat gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed schorsing vereist, dan kunt u tegelijkertijd met het ingediende bezwaar, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht (Postbus 150, 9700 AD Groningen) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.

Naar boven