Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de bouw van een levensloopbestendige woning (bungalow) gelegen aan Raadhuisstraat 28

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat een aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen voor het oprichten van één levensloopbestendige woning (bungalow), gelegen aan Raadhuisstraat 28 en het aanleggen van een in- of uitrit.

Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Veegplan Centrum” en heeft de bestemming “gemengd”. Op grond van deze bestemming is nieuwbouw van een woning niet toegestaan. Aan het bouwplan kan evenwel medewerking worden verleend middels toepassing van de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3 Wabo. Het college is voornemens de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende bijlagen liggen met ingang van 18 januari tot en met 28 februari 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Deze stukken kunnen gedurende de openingstijden worden ingezien bij de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555).

De ruimtelijke onderbouwing kunt u bovendien raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.0899.OvRaadhuisstraat28-ON01.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de terinzagetermijn (vanaf 18 januari t/m 28 februari 2022) kan eenieder ten aanzien van de ontwerp-omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing bij het college een zienswijze indienen. Deze kan zowel schriftelijk (Postbus 250, 6440 AG Brunssum), alsook mondeling worden ingediend. De voorkeur gaat uit naar het schriftelijk indienen van zienswijzen. Degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen, kan daartoe tijdens de openingstijden contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die mondeling zienswijzen naar voren wil brengen.

Brunssum, 17 januari 2022

Naar boven