BELEIDSREGELS EENMALIGE ENERGIETOESLAG GEMEENTE 2022 GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z070724/D379300

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN;

Gelezen het voorstel d.d. 05 april 2022, kenmerk D379306

 

Hebben besloten om:

 

 • 1.

  De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Brummen (D379306) vast te stellen.

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  aanvrager: de belanghebbende en diens eventuele partner;

 • -

  bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm als bedoeld in artikel 5, onderdeel c, van de wet zonder vakantietoeslag. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen;

 • -

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de wet;

 • -

  inkomen: 1°. Het inkomen als bedoeld in artikel 31 en 32 van de wet zonder vakantietoeslag. De uitkering op grond van de wet wordt ook tot inkomen gerekend; en

 • 2°. Het inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep. De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt ook tot het inkomen gerekend.

 • Bij gehuwden en samenwonenden wordt uitgegaan van het gezamenlijke inkomen;

 • -

  Peildatum: 1°. Voor automatische verstrekking: 15 maart 2022;

 • 2°. Voor een aanvraag: de datum van de aanvraag;

 • -

  peilmaand: de kalendermaand voorafgaand aan de datum van aanvraag;

 • -

  uitkering: een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, waaronder de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • -

  wet: Participatiewet;

 • -

  zelfstandige woonruimte: de door de aanvrager bewoonde woonruimte die voldoet aan de vereisten van artikel 11 van de Wet op de huurtoeslag of de door de aanvrager bewoonde eigen woning waarvan hij (mede)eigenaar is.

 

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2022

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor huishoudens waarbij:

 • a.

  sprake is van zelfstandige woonruimte; en

 • b.

  het (gezamenlijk) inkomen niet hoger is dan 120% van de toepassing zijnde bijstandsnorm.

 • 2.

  Niet tot de doelgroep wordt gerekend de persoon die:

 • a.

  een kosten delende medebewoner is als bedoeld in artikel 19a van de wet;

 • b.

  in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel f, van de wet;

 • c.

  jonger is dan 21 jaar;

 • d.

  jonger is dan 27 jaar en aanspraak kan maken op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;

 • e.

  is ingeschreven in de Basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 •  

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Het college kan een eenmalige energietoeslag verstrekken aan de aanvrager die behoort tot de doelgroep en op de peildatum:

 • a.

  beschikt over een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Indien sprake is van een aanvraag wordt door de vaststelling van het inkomen uitgegaan van het inkomen in de peildatum;

 • b.

  zelfstandige woonruimte bewoont;

 • c.

  is ingeschreven in de Basisregistratie personen van de gemeente Brummen en ook daadwerkelijk op dat adres verblijft; en

 • d.

  die een energierekening ontvangt van het energiebedrijf.

 • 2.

  Indien sprake is van een wettelijke schuldsaneringsregeling of een schuldregeling, wordt voor de vaststelling van het inkomen als genoemd in het eerste lid, onder a, uitgegaan van het vrij te laten bedrag dat overblijft voor de kosten van levensonderhoud.

 • 3.

  Geen recht op een eenmalige energietoeslag heeft de aanvrager die eerder in 2022 voor hetzelfde doel een energietoeslag op grond van artikel 35 van de wet heeft ontvangen. Dit geldt ook als de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

 •  

Artikel 4. Aanvraag en verstrekking

 • 1.

  Huishoudens die bij de gemeente bekend zijn omdat zij op de peildatum voor automatische verstrekking een uitkering ontvingen hoeven geen aanvraag in te dienen. Deze huishoudens ontvangen de eenmalige energietoeslag automatisch.

 • 2.

  Alle overige huishoudens die tot de doelgroep behoren dienen de aanvraag voor de eenmalige energietoeslag in via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 3.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de website van gemeente Apeldoorn. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 4.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 november 2022.

 

Artikel 5. Hoogte energietoeslag

De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800,- en wordt eenmalig per huishouding verstrekt.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na publicatie en werken terug tot en met 15 maart 2022.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 31 december 2022.

 

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2022 gemeente Brummen.

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 07 april 2022.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A. van Hedel.

Naar boven