Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van een woning, Rietkamer 18 te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00001842

Verzenddatum besluit: 06-04-2022

Locatie: Rietkamer 18 te Genemuiden

Projectomschrijving: het bouwen van een woning

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven