Verleende omgevingsvergunning, het uitbreiden van de woning , De Pol 15, 8061 BL te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00002643

Verzenddatum besluit: 04-04-2022

Locatie: De Pol 15, 8061 BL te Hasselt

Projectomschrijving: het uitbreiden van de woning

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven