Verleende omgevingsvergunning, het vervangen van de dakramen, Prinsengracht 28, 8061 HH te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00002510

Verzenddatum besluit: 01-04-2022

Locatie: Prinsengracht 28, 8061 HH te Hasselt

Projectomschrijving: het vervangen van de dakramen

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven