Verleende omgevingsvergunning, het renoveren en uitbreiden van de kapschuur, Klinkerweg 2, 8061 PG te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00001937

Verzenddatum besluit: 01-04-2022

Locatie: Klinkerweg 2, 8061 PG te Hasselt

Projectomschrijving: het renoveren en uitbreiden van de kapschuur

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven