Verleende omgevingsvergunning, het bouwen van 2 vrijstaande woningen, Sint Philipsland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor: het bouwen van 2 vrijstaande woningen

Locatie: Lage Weide 3 en 5 te Sint Philipsland

Datum verlening: 6 januari 2022

Verzonden op: 6 januari 2022

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking is verzonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Indien u een beschikking wilt inzien, kunt u contact opnemen met Team Ruimte, cluster Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer 14 0166.

 

Degene die tegen een beschikking bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven