VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN Bataviahaven 5

 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen zijn verleend.

 

Onderwerp: Reddingboot Dag 2022 (e22008)

Aanvrager: Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Locatie: Bataviahaven 5

datum: 30 april 2022

ingangsdatum 28 maart 2022

Terinzage

Het besluit alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag nadat het besluit verzonden is (hier als ingangsdatum genoemd) zes weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, bezwaar maken tegen deze vergunningverlening. U kunt uw bezwaar richten tot de burgemeester van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw bezwaar, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.

 

Naar boven