Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verwijderen van bestaande gevelbekledingen aan Douvenrade 1 te Heerlen

 

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijnen te verlengen voor de volgende aanvragen:

het verwijderen van bestaande gevelbekledingen aan Douvenrade 1, 6419 AA Heerlen (datum besluit 6 januari 2022 , dossiernummer 16645 )

Tegen deze verlenging kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Naar boven