INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN Stadhuisstraat 32

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen en/of meldingen zijn ingediend.

 

Onderwerp: Koningsmuziek Stadhuisstraat (Melding) (e22032)

Aanvrager: L. Veeger

Locatie: Stadhuisstraat 32

datum: 26 en 27 april 2022

 

Ter inzage

De aanvragen alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, zijn/haar zienswijze met betrekking tot vergunningaanvragen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten tot de burgemeester van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het is niet mogelijk om een zienswijze over een melding in te dienen.

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw zienswijze, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 032

Naar boven