Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het brandveilig gebruik van een school aan de De Gasperistraat 10 te Heerlen

Terinzagelegging ontwerpbesluit

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de onderstaande ontwerpbesluiten ter inzage liggen. Van elk ontwerpbesluit zullen de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage komen te liggen aan de balie van de gemeente De stukken liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatie. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

 

Dossiernummer : 18390

Adres : De Gasperistraat 10, 6414 GC te Heerlen

Activiteit : het brandveilig gebruik van een school

 

Indienen zienswijze

Vanaf de dag dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan een ieder gedurende zes weken zienswijzen indienen met betrekking tot dat ontwerpbesluit. U kunt zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40. De schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan:

College van burgemeester en wethouders

T.a.v. Domein Ruimte, team Vergunningen

Postbus 1

6400 AA Heerlen

Naar boven