Besluitenlijst college 29 maart 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 29 maart 2022 de volgende besluiten genomen:

Principeverzoek Spoorlaan 70

Het college heeft besloten, principemedewerking te verlenen aan de ontwikkeling van 3 wooneenheden en een kleine inpandige ruimte voor verkoop van streekproducten aan de Spoorlaan 70 te Oisterwijk.

 

Ontwerpbestemmingsplan Oude Baan 7, Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Baan 7, Haaren’ voor een ieder ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van een agrarisch bedrijf (vleeskonijnenhouderij) naar een nietagrarisch bedrijf (kleinschalig aannemersbedrijf) met als nevenfuncties statische binnenopslag en verblijfsrecreatie (recreatieappartementen).

 

Omgevingsvergunning en weigering omgevingsvergunning Laag Heukelomseweg 3

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een reeds zonder vergunning gebouwd bouwwerk, geen gebouw zijnde (beter bekend als tuinsieraad D) tot een bouwhoogte van 3 meter op de locatie Laag Heukelomseweg 3 in Heukelom. De bouwhoogte van de reeds aanwezige schoorsteen mag worden aangepast naar een bouwhoogte van 4,0 meter. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2022

Het college heeft besloten om voor 2022 het programma voorzieningen huisvesting onderwijs met de daarin opgenomen toegekende aanvragen én het overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs met de daarin opgenomen aangehouden aanvraag vast te stellen.

 

Vaststelling wijzigingsplan Oisterwijksedreef 6 Haaren

Het college heeft besloten om het wijzigingsplan ‘Oisterwijksedreef 6, Haaren’, dat voorziet in het omzetten van een agrarische bestemming in een woonbestemming, gewijzigd vast te stellen.

 

Naar boven