Gemeente Stichtse Vecht – gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Zandpad 32 bij Nieuwersluis – schuurwoning op buitenplaats Weeresteyn

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Schuurwoning buitenplaats Weeresteyn’ op 22 december door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 14 januari tot en met donderdag 24 februari 2022 ter inzage.

Bestemmingswijziging van bijgebouw naar wonen

Aan het Zandpad in Nieuwersluis ligt de historische buitenplaats Weeresteyn. Op het perceel nabij de woning van Zandpad 32, staat een bedrijfsloods die in het huidige bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord als bijgebouw is bestemd.

Bestemmingsplan ‘Schuurwoning buitenplaats Weeresteyn’ maakt de functiewijziging van bijgebouw naar woning mogelijk. Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de ongewenste bedrijvigheid beëindigd en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse versterkt.

Het bestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPZandpad32bijNWS-VG01) met ingang van vrijdag 14 januari raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het bestemmingsplan ook inzien op het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Hiervoor moet u een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of bel 14 0346. Heeft u vragen dan kunt u via 14 0346 contact opnemen met Jeremy Bouwmeester.

Beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na het moment van het ter inzage leggen van de besluiten. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de datum;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  het onderwerp en de datum van het besluit waarmee u het niet eens bent;

 • 5.

  een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent;

 • 6.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent (beroepsgronden en motivering);

 • 7.

  eventueel een kopie van stukken die relevant zijn om uw beroepschrift te verduidelijken.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn. Dat is in dit geval 25 februari 2022. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierop, om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek om voorlopige voorziening moet schriftelijk binnen de termijn van de ter inzagelegging en bevat de volgende gegevens:

 • 1.

  de datum;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  Een kopie van het besluit waarmee u het niet eens bent;

 • 5.

  Een kopie van uw beroepschrift;

 • 6.

  De reden(en) waarom het voor u belangrijk is dat het bestemmingsplan niet in werking treedt voordat er een uitspraak is gedaan over uw beroepschrift (spoedeisend belang).

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Naar boven