Besluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, nabij Jan Smuldersstraat 52a in Vessem, innemen van een incidentele standplaats ten behoeve van de verkoop van softijs in de lente- zomerperiode van 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

nabij Jan Smuldersstraat 52a in Vessem

Omschrijving:

innemen van een incidentele standplaats ten behoeve van de verkoop van softijs in de lente- zomerperiode van 2022

Besluitdatum:

31 maart 2022

Zaaknummer:

EER-2022-0309

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 1 april 2022 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-531300). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.

Naar boven