Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, De Weijver 2, 1718MS Hoogwoud

Besluit aanvraag beschikking voor het aanleggen ketenplan vluchtelingenopvang de Weijver op het perceel De Weijver 2, 1718MS Hoogwoud (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 31 maart 2022 een besluit verzonden op de aanvraag met zaaknummer 2022-000178 voor een aanvraag beschikking voor het aanleggen ketenplan vluchtelingenopvang de Weijver op het perceel De Weijver 2, 1718MS Hoogwoud. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • tijdelijk bouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 199, 1715ZK Spanbroek. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordtgemaakt /beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Meer informatie vindt u op www.opmeer.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uwDigiD bezwaar kunt indienen.

Naar boven