Verordening tot 1e wijziging van de Verordening rioolheffing 2022

Artikel I

Artikel 6 (Belastingtarieven) van de Verordening rioolheffing 2022, voor zover luidende:

 

De belasting bedraagt voor een hoeveelheid van kubieke meters water van:

5.001 tot en met 10.000

€ 3.845,00 vermeerderd met € 696,00 per eenheid afgevoerd afvalwater van 1.000 m³ of een gedeelte hiervan boven de afgevoerde hoeveelheid afvalwater van 5.000 m³;

 

wordt gewijzigd als volgt:

 

De belasting bedraagt voor een hoeveelheid van kubieke meters water van:

5.001 tot en met 10.000

€ 3.480,00 vermeerderd met € 696,00 per eenheid afgevoerd afvalwater van 1.000 m³ of een gedeelte hiervan boven de afgevoerde hoeveelheid afvalwater van 5.000 m³;

Artikel II

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel III

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2022.

Artikel IV

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot 1e wijziging van de Verordening rioolheffing 2022.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24-03-2022,

de raad voornoemd,

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potters

Naar boven