Weigering omgevingsvergunning, het uitbreiden van het terras, Havenplein 3a, 8281 EV te Genemuiden

Weigering omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00001128

Verzenddatum besluit: 29-03-2022

Locatie: Havenplein 3a, 8281 EV te Genemuiden

Projectomschrijving: het uitbreiden van het terras

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven