Kennisgeving verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de bouw van een levensloopbestendige woning aan de Raadhuisstraat 28 te Brunssum

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken bekend dat op 30 maart 2022 (verzonden 30 maart 2022) een omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten van 1 levensloopbestendige woning gelegen aan de Raadhuisstraat 28 en het maken van een in- en uitrit op dit adres.

De betreffende aanvraag is in strijd met bestemmingsplan “Veegplan Centrum”. Binnen de ter plaatse vigerende bestemming “Gemengd” is het toevoegen van een nieuwe woning niet toegestaan.

Ook voldoet de aanvraag niet aan de eis dat de woning binnen het bouwvlak moet worden gebouwd en dat de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bij vrijstaande gebouwen aan twee zijden minimaal 3 meter dient te zijn. Aan het bouwplan kan evenwel medewerking worden verleend middels toepassing van de uitgebreide omgevingsvergunningprocedure ingevolge artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3 Wabo.

De gemeenteraad heeft geen verklaring van geen bedenkingen hoeven af te geven omdat de aanvraag voldoet aan de criteria zoals de raad die bij besluit van 14 april 2015 heeft vastgelegd in een lijst met initiatieven waarbij vooraf geen verklaring aan de raad hoeft te worden gevraagd. De raad is wel geïnformeerd met een raadsinformatiebrief d.d. 21 december 2021.

De ontwerp-omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende bijlagen hebben van 18 januari tot en met 28 februari 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen.

Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. De ingediende reacties van waterschap en provincie zijn opgenomen in het document “Reacties vooroverleg” dat als bijlage aan de ruimtelijke onderbouwing is toegevoegd. Deze reacties hebben geen aanleiding gegeven om de vergunning alsnog te weigeren.

Ter inzage

De verleende omgevingsvergunning (inclusief ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende bijlagen) ligt met ingang van 5 april 2022 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Deze stukken kunnen gedurende de openingstijden worden ingezien bij de Gemeentewinkel aan het Lindeplein 1 te Brunssum. U kunt hiertoe een afspraak maken via ons Klant Contact Centrum (045-5278 555).

De ruimtelijke onderbouwing kunt u bovendien raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.0899.OvRaadhuisstraat28-VA01.

Indienen beroepschrift bij de Rechtbank

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van de terinzagelegging van de verleende omgevingsvergunning hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond).

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld;

d. de gronden van het beroep.

Tevens kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg worden verzocht een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Brunssum, 4 april 2022

Naar boven