Gemeente Leudal – Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken – St. Janlaan te Heythuysen

 

Verkeersbesluit nr. 2022/007

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 23 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan E.T.M. Janssen, teamleider Ruimtelijk Beheer.

 

Vereiste van het besluit

 

Gelet op:

- artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

- artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

- artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

- artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

- aan de St. Janlaan in Heythuysen woningen aanwezig zijn (even huisnummers) die wel over een eigen oprit beschikken, maar dat deze opritten maar een beperkte lengte hebben en hierdoor niet geschikt zijn om een aangepast voertuig op te parkeren.

- de aanvrager een woning heeft aan de St. Janlaan (even huisnummer) die dus wel beschikt over een eigen oprit met garage, maar dat de oprit dus maar een beperkte lengte heeft en de garage niet toegankelijk is voor een aangepast voertuig. De aanvrager dient hierdoor gebruik te maken van de parkeerplaatsen gelegen in het openbaar gebied.

- de aanvrager binnenkort de beschikking krijgt over een aangepast voertuig.

- er op de St. Janlaan parkeerstroken aanwezig zijn die voor het openbaar verkeer toegankelijk zijn.

- dat de realisering van een gehandicaptenparkeerplaats geen onevenredige parkeerdrukverhoging in de omgeving veroorzaakt.

- dat er een aanvraag is ingediend om aanwijzing van een nabij zijn woning gelegen openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats voorzien van een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Dit in verband met medische klachten.

- de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder.

- de afstand van de woning van de aanvrager tot de parkeervoorziening op de St. Janlaan op zo kort mogelijk afstand is gelegen.

- er geen infrastructurele maatregelen getroffen worden om deze gehandicaptenparkeerplaats te ondersteunen.

- de parkeerstrook op de St. Janlaan een weg is als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994.

- de St. Janlaan een weg is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Leudal en dat het college van de gemeente Leudal derhalve bevoegd is tot het nemen van het verkeersbesluit.

- overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

I s het daarom gewenst om:

op de St. Janlaan in Heythuysen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te stellen op de parkeerstrook links van de woning St. Janlaan nr. 1. Deze parkeersplaats is gelegen op zo kort mogelijk afstand van de woning van de aanvrager.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

1. Door plaatsing van het bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het parkeervak links van de woning St. Janlaan nr. 1 in Heythuysen aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats.

2. Deze gehandicaptenparkeerplaats aan de aanvrager toe te wijzen door plaatsing van een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager.

3. Deze maatregel uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

De bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad.

 

Heythuysen, 01 april 2022

 

Burgemeester en wethouders van Leudal

Namens dezen,

 

 

E.T.M. Janssen

Teamleider Ruimtelijk Beheer

 

Bijlagen

- Tekening “Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gelegen aan de St. Janlaan in Heythuysen” met tekeningnummer VB.2022/007.

 

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met mevrouw M. Smeets, tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

- De naam en het adres van de indiener(s)

- De datum van het bezwaarschrift

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

- De gronden van het bezwaar (motivering)

- Uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Naar boven