Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017, Reparatieplan 2022

 

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2017, Reparatieplan 2022 met ingang van 7 april 2022 tot 19 mei 2022 ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBrepabuiten0097-ONTW.

 

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor Buitengebied.

 

Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?

Binnen genoemde termijn kan eenieder schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met Inger van Dommelen, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300.

 

Naar boven