Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen / legaliseren van een tuinhuis Deinsvlietweg (Volkstuin)

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor het bouwen / legaliseren van een tuinhuis op de locatie Deinsvlietweg (Volkstuin) Kadastraal perceelnummer 142 - Sectie A, K1198 in Ritthem.

Bezwaar

Bij het hierboven genoemde besluit kunnen belangen van derden betrokken zijn.

(Derden) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 28-03-2022 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Naar boven