Statuten BGTS aan-z

Gelet:

 

op het Benelux-Verdrag van 20 februari 2014 inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking (hierna: “het Verdrag”),

 

Overwegende:

 

dat de statuten van het “grensoverschrijdend openbaar lichaam welzijn” (hierna: “het GOL”) in 2013 werden opgesteld op grond van de Benelux-Overeenkomst van 12 september 1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, voortbouwend op eerdere grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de vereniging Intergemeentelijk Bejaardenwerk en de stichting Gecoördineerde Bejaardenwerk die in 1981 tussen het OCMW Assenede en de gemeente Sas van Gent werden opgericht, de overeenkomst die in datzelfde jaar tussen die vereniging en die stichting werd gesloten en de totstandkoming, in 2002, van het grensoverschrijdend openbaar lichaam “Welzijn voor Ouderen Assenede-Sas van Gent” en van het grensoverschrijdende openbaar lichaam welzijn Assenede-Terneuzen “aan-z”,

 

dat het Verdrag van toepassing is geworden op het GOL en dat het GOL dientengevolge wordt beschouwd als een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking, met dien verstande dat de bepalingen in de bestaande statuten van het GOL die strijdig zijn met de bepalingen van het Verdrag van rechtswege vervallen,

 

dat het wenselijk is gebleken de governance van het GOL aan te passen aan de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de betrokken deelnemers,

 

Overwegende dat het wenselijk is de bestaande statuten voor het overige te actualiseren in het licht van bovengenoemd Verdrag,

 

Besluiten de deelnemers aan het GOL om de bestaande statuten te wijzigen overeenkomstig artikel 14 van het Verdrag,

 

Ingevolge deze wijzigingen, komen de statuten te luiden als volgt:

 

 

Artikel 1: Definities

 

In deze statuten wordt verstaan onder:

 • De Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS): de BGTS aan-z;

 • De raad van de gemeente: de gemeenteraad van de Nederlandse gemeente Terneuzen;

 • De raad van het OCMW: de raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) te Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke (België);

 • De deelnemers: de in artikel 3 vermelde deelnemers;

 • De toezichthouders:

  • in Nederland: de Provincie Zeeland

  • in Vlaanderen: de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden. In artikel 248, §2°, van het OCMW Decreet wordt onder toezichthoudende overheid de Vlaamse Regering en, namens de Vlaamse Regering, de provinciegouverneur die handelt overeenkomstig de instructies van de Vlaamse Regering, verstaan;

 • De werkingskosten: de algemene kosten verbonden aan de werking van de BGTS zoals administratieve kosten, huisvestingskosten, personeelskosten voor de algemene werking, enz.;

 • Het Verdrag: het Benelux-Verdrag van 20 februari 2014 inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking;

 • Gemeenschappelijke dienstverlening: De welzijnstaken en het vrijwilligerswerk die voor meer dan één deelnemer worden uitgevoerd en die separaat zijn vastgelegd in een overzicht van de gemeenschappelijke dienstverlening;

 

Artikel 2: Oprichting en naam

 • 1.

  De BGTS is genaamd “Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking aan-z”.

 • 2.

  De BGTS is de rechtsopvolger van het grensoverschrijdend openbaar lichaam Welzijn en neemt alle rechten en verplichtingen daarvan over.

 

Artikel 3: Deelnemers

De BGTS bestaat uit de volgende deelnemers:

 • in Vlaanderen:

  • het OCMW van de gemeente Assenede;

  • het OCMW van de gemeente Kaprijke;

  • het OCMW van de gemeente Sint-Laureins;

  • het OCMW van de gemeente Wachtebeke;

 • in Nederland:

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen;

 

Artikel 4: Ambtsgebied

 • 1.

  Het ambtsgebied van de BGTS strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Terneuzen (Nederland) en Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke (België).

 • 2.

  Het ambtsgebied van de BGTS kan worden uitgebreid of ingeperkt door een besluit van het algemeen bestuur.

 • 3.

   

Artikel 5: Zetel

De zetel van de BGTS is gevestigd te Markt 1 te NL 4571 BG Axel.

 

Artikel 6: Doel, taken en opdrachten

 • 1.

  De BGTS bezit rechtspersoonlijkheid overeenkomst artikel 7 van het Verdrag en beschikt over de ruimste handelingsbekwaamheid die in elk Benelux-land aan rechtspersonen wordt toegekend.

 • 2.

  De rechtsbevoegdheid komt de BGTS slechts toe voor zover zulks noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taken en de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

 • 3.

  De BGTS werkt voor alle inwoners van het werkgebied (Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, St- Laureins) en schenkt bijzondere aandacht aan mensen die minder mogelijkheden of kansen hebben.

 • De BGTS heeft tot taak mensen te stimuleren hun leven in (eigen) handen te nemen en actief te participeren aan de samenleving. De BGTS gaat met hen op zoek naar sterkten en toekomstverwachtingen.

 • De BGTS ontwikkelt en verbindt krachten tussen mensen, netwerken en organisaties.

 • De BGTS pakt problemen aan door zich te richten op de oplossingen.

 • De BGTS bouwt aan goed samenleven in buurten en wijken.

 • 4.

  De BGTS maakt activiteitenplannen, verstrekt diensten, geeft voorlichting, registreert bestaande voorzieningen met de mogelijkheden tot hulpverlening, verricht onderzoek naar wensen en behoeften, werkt samen met betrokken instanties en heeft aandacht voor de welzijnscomponenten in het beleid.

 • 5.

  Ter realisatie van zijn doel en ter uitoefening van de hem opgedragen taken, heeft de BGTS volgende bevoegdheden, die naargelang de noodzaak kunnen worden uitgebreid:

  • het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het in lid 3 en 4 aangegeven doel of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen

  • het samenwerken en overeenkomsten sluiten met personen, inrichtingen of diensten

  • het verwerven en beheren van fondsen ter realisering van de doelen

  • het formuleren van voorstellen inzake onder de bevoegdheid vallende aangelegenheden

  • het instellen van permanente of ad hoc adviesgroepen

  • het instellen of bevorderen van onderzoeken

  • het uitbrengen van adviezen

  • het geven van voorlichting

  • De uitvoering van voormelde taken kan, voor zover het interne recht van de betrokken landen dit toestaat, gepaard gaan met een overdracht van bevoegdheid van regeling en bestuur van de deelnemers aan de BGTS en dit mits aanpassing van de statuten, waarbij de overgedragen bevoegdheden en de gevolgen van de overdracht nauwkeurig worden bepaald

 

Artikel 7: Toepasselijk recht

Het toepasselijk recht wordt bepaald overeenkomstig het Verdrag. Het recht van de maatschappelijke zetel van de BGTS is van toepassing op de in artikel 11, lid 2, van het Verdrag bedoelde aangelegenheden, alsook in de andere gevallen waarin het Verdrag dit recht van toepassing verklaart. Voor het overige geldt het interne recht van de respectieve deelnemers.

 

Artikel 8: Toezicht

 • 1.

  De administratieve, budgettaire en financiële controle van de BGTS zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van het in het vorige artikel aangeduide recht en met artikel 13 van het Verdrag.

 • 2.

  De overheid of de overheden die aldus bevoegd zijn voor het administratief toezicht en het toezicht op het beheer van publieke middelen zullen elkaar hierover informeren en kunnen door elkaar ook aangesproken worden.

Artikel 9: De organen van de BGTS

De BGTS bestaat uit de volgende organen:

 • het algemeen bestuur, vergelijkbaar met een Vlaamse raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van haar deelnemers;

 • het dagelijks bestuur;

 • de voorzitter.

 

Artikel 10: Samenstelling van het algemeen bestuur

 • 1.

  De BGTS heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit één stemhebbend lid van elke deelnemer aan Vlaamse zijde, zijnde een schepen van iedere betrokken OCMW en 2 stemhebbende leden van de gemeente Terneuzen die allen lid zijn van het college van burgemeesters en wethouders

 • 2.

  Vervalt

 • 3.

  Vervalt

 • 4.

  De directeur van de BGTS woont de vergaderingen bij als vast adviserend lid.

 • 5.

  Op de vergaderingen van het algemeen bestuur kunnen deskundigen en vertegenwoordigers van andere instellingen en organisaties worden uitgenodigd.

 • 6.

  De stemhebbende leden van het algemeen bestuur treden af wanneer het vast bureau van de OCMW/het college van B&W, uit wiens midden zij zijn aangewezen, aftreedt. In dat geval zal het vast bureau van de OCMW/het college van B&W op zijn eerste vergadering zijn vertegenwoordigers in het algemeen bestuur aanwijzen

 • 7.

  Een stemhebbend lid van het algemeen bestuur treedt af wanneer het lid ophoudt lid te zijn van het vast bureau van de OCMW/het college van B&W, uit wiens midden het lid is aangewezen.

 • 8.

  Het algemeen bestuur bestaat uit personen van verschillend geslacht.

 • 9.

  De leden van het algemeen bestuur kunnen bij afwezigheid een ander lid van het algemeen bestuur van de BGTS machtigen voor (een deel van) een vergadering. Deze machtiging dient voorafgaand aan de vergadering schriftelijk aan het algemeen bestuur kenbaar gemaakt worden.

 • 10.

  De leden van het algemeen bestuur kunnen tussentijds ontslag nemen uit het algemeen bestuur van de BGTS door de voorzitter van het algemeen bestuur en de raad van het OCMW/het college van B&W dat hen heeft aangewezen schriftelijk op de hoogte te stellen. Het ontslag is onherroepelijk.

 • 11.

  De leden van het algemeen bestuur die tussentijds ontslag hebben genomen uit het algemeen bestuur van de BGTS, behouden hun lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.

 • 12.

  De aanwijzing voor de vervulling van plaatsen die tussentijds zijn opengevallen, vindt binnen twee maanden plaats door de raad van het OCMW/het college van B&W die het aangaat.

 •  

Artikel 11: Werking van het algemeen bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

 • 2.

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast met inachtneming van het interne recht van de betrokken landen.

 

Artikel 12: Wijze van besluitvorming van het algemeen bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur beraadslaagt slechts rechtsgeldig wanneer een absolute meerderheid van stemmen vertegenwoordigd is, waarbij tevens zowel van de Nederlandse als van de Vlaamse deelnemers minimaal 1 stemhebbend lid aanwezig is

 • 2.

  In besluitvorming wordt consensus nagestreefd. Ingeval het voorliggende besluit betrekking heeft op het vaststellen van het overzicht of de uitvoering van de gemeenschappelijke dienstverlening dan is stemming slechts rechtsgeldig met eenparigheid van stemmen. Ingeval het voorliggende besluit geen betrekking heeft op het vaststellen of de uitvoering van de gemeenschappelijke dienstverlening, is een besluit rechtsgeldig bij een absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen.

 • 3.

  Voor een beslissing tot de wijziging van de statuten, de verlenging van de duur, de ontbinding of tot aanwending van financiële- of andere middelen toebehorend aan één van de deelnemers, het vaststellen van het overzicht van de gemeenschappelijke dienstverlening, de uitvoering van de gemeenschappelijke dienstverlening, is eenparigheid van stemmen van alle deelnemers vereist.

 • 4.

  Het gewicht van iedere stem is als volgt vastgesteld. De Vlaamse OCMW’s hebben in totaal een stemgewicht van 10% (ieder afzonderlijk een stemgewicht van 2,5%). De gemeente Terneuzen heeft in totaal een stemgewicht van 90% (ieder bestuurder afzonderlijk een stemgewicht van 45%)

 

Artikel 13: Bevoegdheden van het algemeen bestuur

 • 1.

  Het algemeen bestuur beschikt in het bijzonder over navolgende bevoegdheden:

  • a.

   Wijziging van de statuten, met inbegrip van de toetreding en uittreding van deelnemers;

  • b.

   Vaststellen en goedkeuren van de jaarlijkse begroting;

  • c.

   Vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening;

  • d.

   Benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van het bedrag van hun bezoldiging;

  • e.

   Bepaling van het personeelsstatuut;

  • f.

   Aanwijzing van een of meer commissarissen overeenkomstig artikel 13, lid 5, van het Verdrag

  • g.

   Verlenen van décharge aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen;

  • h.

   De verlenging, de ontbinding en de vereffening.

  • i.

   Vaststellen en goedkeuren van het overzicht van gemeenschappelijke dienstverlening

 • 2.

  Aan het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan andere bestuursorganen van de BGTS zijn opgedragen.

 • 3.

  Het algemeen bestuur beschikt niet over de bevoegdheid tot het aanwenden van financiële- of andere middelen of reserves toebehorend aan één van de deelnemers.

 

Artikel 14: Verhouding tussen het algemeen bestuur en de vertegenwoordigende organen van de deelnemers

 • 1.

  Het algemeen bestuur verstrekt aan de raad van de deelnemende gemeente en de raad van de deelnemende OCMW’s voor 15 april een volledig verslag van de activiteiten van de BGTS gedurende het voorgaande jaar.

 • 2.

  De BGTS verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeente of van de OCMW’s de door één of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

 • 3.

  De afzonderlijke activiteiten van de BGTS worden jaarlijks door het algemeen bestuur in een actieprogramma vastgelegd. Het ontwerp van dit programma wordt vooraf ter kennis gebracht aan de raden van de gemeente en de raad van de deelnemende OCMW’s, die ter zake hun advies kunnen uitbrengen.

 

Artikel 15: Samenstelling van het dagelijks bestuur

 • 1.

  Uit het algemeen bestuur wordt een dagelijks bestuur gekozen. De leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door het algemeen bestuur op voordracht van de deelnemers.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur wordt gevormd door één van de stemhebbende leden van het algemeen bestuur van één van de Vlaamse OCMW’s en een van de stemhebbende leden van het algemeen bestuur van de gemeente Terneuzen.

 • 3.

  De directeur van de BGTS woont de vergaderingen bij als vast adviserend lid.

 • 4.

  Op de vergaderingen van het dagelijks bestuur kunnen deskundigen en vertegenwoordigers van andere instellingen en organisaties worden uitgenodigd.

 

Artikel 16: Wijze van besluitvorming dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan slechts besluiten nemen indien tenminste 1 afgevaardigde van de gemeente Terneuzen en 1 afgevaardigde namens de OCMW’s aanwezig zijn.

 • 2.

  Nadere bepalingen ten aanzien van de wijze van besluitvorming in het dagelijks bestuur zijn vastgelegd in het onder artikel 11 lid 3 vermelde reglement van orde.

 •  

Artikel 17: Bevoegdheden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bereidt de vergaderingen voor van het algemeen bestuur, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en is belast met de afhandeling van alle dagelijkse zaken.

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 • 1.

  De bestuurders van de BGTS zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen die de BGTS aangaat.

 • 2.

  De deelnemers zijn financieel aansprakelijk bij ontoereikend vermogen van de BGTS naar rato van hun vastgelegde deelname. In dezelfde mate zijn zij aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die na de ontbinding gehandhaafd blijven.

 • 3.

  Het recht van de plaats waar de BGTS haar maatschappelijke zetel heeft, is van toepassing op de aansprakelijkheid van de BGTS ten opzichte van haar deelnemers en op de aansprakelijkheid van de deelnemers voor handelingen van de BGTS ten opzichte van derden.

 

Artikel 19: Informatieverstrekking door het algemeen en dagelijks bestuur

 • 1.

  Het algemeen en het dagelijks bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

 • 2.

  Het algemeen en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten en OCMW’s alle inlichtingen die door een of meer raden worden verlangd.

 • 3.

  Die informatie wordt in dat geval ook verstrekt aan de overige raden.

 

Artikel 20: De Voorzitter en de Ondervoorzitter

 • 1.

  Het algemeen bestuur kiest voor de duur van 4 jaren een Voorzitter en een Ondervoorzitter uit de stemhebbende leden van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De Voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur

 • 3.

  De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen en de activiteiten van de BGTS.

 • 4.

  De Voorzitter vertegenwoordigt de BGTS in en buiten rechte.

 

Artikel 21: Secretariaat

 • 1.

  Het secretariaat ondersteunt de BGTS bij de uitvoering van zijn taken.

 • 2.

  Het algemeen bestuur bepaalt op voorstel van het dagelijks bestuur, de formatie van het personeel van de BGTS, alsmede het administratief en geldelijk statuut, inbegrepen de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt op voorstel van het dagelijks bestuur een directeur aan, welke in dienst van de BGTS werkzaam is.

 • 4.

  De directeur woont, zonder stem, de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur bij en kan eveneens de bijeenkomsten van alle andere eventuele organen bijwonen.

 

Artikel 22: Verkrijgen van financiële- en andere middelen

 • 1.

  De werkingskosten van de BGTS die niet uit andere inkomsten worden gedekt komen ten laste van de deelnemers.

 • 2.

  Alle deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de BGTS, welke worden vastgesteld op basis van de goedgekeurde begroting van het komende dienstjaar.

 • 3.

  De jaarlijks bijdrage per deelnemer zoals vastgelegd in de begroting kan variëren afhankelijk van het aandeel in de dienstverlening.

 • 4.

  De kosten gemaakt in het kader van de verantwoording van de financiële middelen worden in de begroting vermeld.

 

Artikel 23: Begroting

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de begroting van de BGTS vast uiterlijk 1 september voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting, uiterlijk 15 april, toe aan de raad van de deelnemende gemeente en van de deelnemende OCMW’s.

 • 3.

  De raad van de deelnemende gemeente en van de deelnemende OCMW’s kunnen het dagelijks bestuur van hun gevoelen omtrent de ontwerpbegroting in kennisstellen uiterlijk 8 weken na ontvangst van de ontwerpbegroting. Het dagelijks bestuur voegt hun commentaren bij de ontwerpbegroting, zoals deze ter vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur zendt de begroting met alle daarbij behorende stukken binnen een maand na vaststelling aan de bevoegde toezichthoudende instanties en ter kennisgeving aan de deelnemers.

 • 5.

  Het bepaalde in de leden 1 t.e.m. 4 van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

 

Artikel 24: Rekening

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt de rekening van de BGTS vast uiterlijk 15 april volgende op het kalenderjaar waarop deze betrekking heeft.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur voegt ten behoeve van het algemeen bestuur bij de rekening alle stukken die het dagelijks bestuur voor zijn verantwoording dienstig acht, waaronder minstens het verslag van de accountant/revisor/commissaris.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur vastgestelde rekening met de in het vorige lid genoemde stukken toe aan de bevoegde toezichthoudende instanties, dit binnen de vijf werkdagen na de in artikel 13, lid 6, van het Verdrag bedoelde bekendmaking.

 • 4.

  Na afloop van het toezicht op het beheer van publieke middelen, wordt de rekening door het dagelijks bestuur aan de raad van de deelnemende gemeente en van de deelnemende OCMW’s ter kennisgeving toegezonden.

 

Artikel 25: Boekhouding en boekjaar

 • 1.

  De boekhouding en het kasbeheer beantwoorden aan de eisen gesteld in de in artikel 13 van het Verdrag bedoelde regelgeving.

 • 2.

  Het boekjaar stemt overeen met het burgerlijk jaar. Het eerste boekjaar begint evenwel op de datum van oprichting en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.

 

Artikel 26: Statutenwijziging

 • 1.

  Het dagelijks bestuur en de raad van de deelnemende gemeente en van de deelnemende OCMW’s kunnen aan het algemeen bestuur voorstellen doen toekomen tot wijziging van de statuten.

 • 2.

  Indien het algemeen bestuur de wijziging van de statuten wenselijk acht, doet het dagelijks bestuur een daartoe strekkend voorstel van het algemeen bestuur toekomen aan de raad van de deelnemende gemeente en van de deelnemende OCMW’s.

 • 3.

  Tot een wijziging van de statuten wordt door het algemeen bestuur besloten overeenkomstig artikel 14 van het Verdrag, met eenparigheid van stemmen van alle deelnemers als bedoeld in artikel 12, lid 3, van deze statuten. Een wijziging van de statuten is slechts rechtsgeldig tot stand gekomen indien de raad van de deelnemende gemeente en de raad van de deelnemende OCMW’s daartoe hebben besloten.

 

Artikel 27: Duur

 • 1.

  De BGTS wordt opgericht voor de duur van 18 jaren vanaf het moment van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

 • 2.

  Het algemeen bestuur kan in de laatste vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, beslissen tot de verlenging van de duur van de BGTS, waarbij de eventuele verlengingstermijn de 18 jaren niet mag overschrijden.

 • 3.

  De daartoe strekkende beslissingen van de bevoegde organen worden bij het verslag van het algemeen bestuur gevoegd.

 • 4.

  Uiterlijk negentig kalenderdagen vóór de vergadering van het algemeen bestuur die beslist over de verlenging, wordt de agenda door het algemeen bestuur aan de deelnemers toegezonden.

 • 5.

  De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden.

 • 6.

  De deelnemers die niet wensen te verlengen, houden op deel uit te maken van de BGTS op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door het algemeen bestuur is beslist. De statuten worden hieraan aangepast. Zij leggen hun daartoe strekkend besluit voor, dat wordt gevoegd bij het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur.

 

Artikel 28: Toetreding

 • 1.

  De toetreding van leden geschiedt volgens de procedure van de statutenwijziging. De overheid die wenst toe te treden legt aan het algemeen bestuur de daartoe strekkende beslissing van zijn bevoegd orgaan voor.

 • 2.

  Het algemeen bestuur regelt de voorwaarden en de gevolgen van de toetreding van de nieuwe leden.

 

Artikel 29: Uittreding

 • 1.

  Een deelnemer kan uit de BGTS treden door een daartoe strekkend besluit van de bevoegde organen van die organisatie.

 • 2.

  De deelnemer die uit de BGTS wenst te treden, deelt dit ten minste twee jaren tevoren mee aan het algemeen bestuur per aangetekende brief voor 31 maart.

 • 3.

  Gedurende de eerste vijf jaren na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kunnen de deelnemers niet uittreden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur regelt de voorwaarden en de gevolgen van de uittreding waarbij rekening wordt gehouden met het aandeel van de deelnemer in de dienstverlening en voorziet in een overgangsperiode.

 

Artikel 30: Ontbinding en vereffening

 • 1.

  De BGTS kan worden ontbonden hetzij door het verstrijken van de duurtijd, hetzij bij toepassing van artikel 16, lid 1 (onder b), van het Verdrag, hetzij, voor het verstrijken van de looptijd, ingevolge een beslissing van het algemeen bestuur.

 • 2.

  Bij ontbinding van de BGTS wordt door het algemeen bestuur een college van vereffenaars aangesteld. Het algemeen bestuur bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaars en de wijze waarop de vereffening moet geschieden.

 • 3.

  Het algemeen bestuur legt de wijze van vereffening en verdeling vast in een vereffeningplan.

 • 4.

  Het vereffeningplan voorziet minstens in de financiële gevolgen van de vereffening voor de deelnemers, de overgang van rechten en plichten, de bestemming van de eigendommen en de gevolgen voor het personeel van de BGTS waarbij rekening wordt gehouden met het aandeel van de deelnemer in de dienstverlening.

 • 5.

  Het vereffeningplan wordt niet vastgesteld dan nadat de raden van de deelnemende gemeente en van de deelnemende OCMW’s zijn gehoord.

 

Artikel 31 : Toezending

 • 1.

  Het gemeentebestuur van de gemeente Terneuzen respectievelijk de raad van de deelnemende OCMW’s zendt deze statuten, alsmede het besluit tot opheffing, toe aan de respectievelijke toezichthouders.

 • 2.

  Het algemeen bestuur zendt deze statuten alsook de besluiten tot wijziging of ontbinding aan het secretariaat-generaal van de Benelux Unie te Brussel, ten behoeve van de notificatie als toepassing van het Verdrag.

 • 3.

  De officiële publicatie van de statuten van de BGTS vindt plaats door de partners volgens de bepalingen van het interne recht van Nederland en Vlaanderen.

 

Artikel 32: Inwerkingtreding

De BGTS treedt in werking op de datum van ondertekening van de statuten.

 

 

Ondertekend te …………………………. op datum 11 maart 2022 :

Voor

de gemeente Terneuzen:

H.J.A. van Merrienboer J.G. Princen

Burgemeester Secretaris

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Assenede:

L. Goethals Fr. Willems

Voorzitter Algemeen directeur

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Kaprijke:

P. Hugaert K. Goegebeur

Voorzitter Algemeen directeur

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Sint-Laureins:

J. Roets L. Turpyn

Voorzitter Algemeen directeur

het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) Wachtebeke:

P. Gerard L. Gosseye

Voorzitter Algemeen directeur

Naar boven