Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Meierijstad 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad;

Overwegende dat:

 • Covid-19 tot schade heeft geleid in de kunst- en cultuursector in zijn algemeenheid, de lokale culturele infrastructuur in Meierijstad en in het bijzonder bij de makers zoals lokale zelfstandig kunstenaars en musici;

 • Door het rijk aan de gemeente een aanvullende bijdrage is verstrekt voor het compenseren van Coronaschade binnen de kunst- en cultuursector voor 2021;

 • Een éénmalige financiële ondersteuning kan bijdragen aan het behoud van de huidige culturele infrastructuur in Meierijstad en de instandhouding van zelfstandig specialisten in de kunst- en cultuursector;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2022;

Gelet op artikel 156 van de gemeentewet;

Gelet op artikel 3 van de ‘Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018’;

Besluit:

Vast te stellen de

Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en Cultuurfonds Meierijstad 2022

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Hoofddoel van deze subsidieregeling

Met deze subsidieregeling wordt beoogd om bij te dragen aan de continuïteit van de huidige culturele infrastructuur in Meierijstad, door zowel privaat gefinancierde culturele organisaties als individuele makers te ondersteunen bij het in stand houden van hun onderneming/beroepspraktijk en daarnaast privaat gefinancierde culturele organisaties te stimuleren activiteiten te blijven ontplooien.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • Aanvraagperiode: De periode waarin aanvragen in behandeling worden genomen en worden beoordeeld.

 • Aanvrager:

 • 1.

  Een natuurlijk persoon, die beroepsmatig en professioneel artistiek-inhoudelijk actief is in het creëren van cultureel aanbod of professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cultuur in Meierijstad;

 • 2.

  Een culturele organisatie, die cultureel aanbod produceert en/of presenteert en bijdraagt aan de culturele infrastructuur in Meierijstad;

 • ASV: Algemene Subsidie Verordening gemeente Meierijstad 2018.

 • College: Het college van burgemeester en wethouders van Meierijstad.

 • Cultureel aanbod: Podiumkunsten, film, beeldende kunst, letteren, erfgoed, cultuureducatie, design en alle hybride vormen daartussen;

 • Project: Een op zichzelf staande activiteit op het gebied van kunst en cultuur met een duidelijk begin- en eindpunt, die in 2022 plaatsvindt in de gemeente Meierijstad.

 • Subsidieplafond: Het bedrag dat tijdens een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 7.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van artikel 10 van de ASV Meierijstad kan een subsidieaanvraag met terugwerkende kracht worden ingediend vanaf 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022.

 • 2.

  Het college kan een formulier vaststellen ten behoeve van de aanvraag.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling bedraagt in totaal € 400.000,- en is opgedeeld in 2 deelplafonds:

 • a.

  het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 6 bedraagt maximaal € 300.000,-

 • b.

  het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 12 bedraagt maximaal € 100.000,-.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 4.

  Het college kan in het geval een deelplafond niet is uitgeput, besluiten de middelen toe te voegen aan een ander deelplafond binnen deze regeling.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1.

  Conform artikel 11, lid 3 van de ASV Meierijstad beslist het college uiterlijk binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met ten hoogste 4 weken verdagen.

HOOFDSTUK 2 TEGEMOETKOMING RECHTSPERSONEN

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Een éénmalige subsidie kan worden verleend voor:

 • a.

  het in stand houden van de onderneming/beroepspraktijk van de ZZP-ers, die zich beroepsmatig en contractueel via de subsidieaanvrager hebben ingezet voor het culturele aanbod in Meierijstad.

 • b.

  de organisatie en de uitvoering van (ver)nieuwe(nde) activiteiten en projecten ter stimulering van ZZP-ers en ter stimulering van de culturele infrastructuur van Meierijstad.

 • c.

  het tekort in de exploitatie van de activiteiten in 2021 als gevolg van aantoonbare Covid-19 maatregelen.

Artikel 7 Subsidieaanvrager

 • 1.

  Voor een subsidie als bedoeld in artikel 6 komt in aanmerking een privaatrechtelijke rechtspersoon, die vóór 1 januari 2020 aantoonbaar hoofdzakelijk actief is geweest in het creëren van cultureel aanbod en een belangrijke functie voor de culturele infrastructuur in Meierijstad heeft vervuld.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid is vereist dat de subsidieaanvrager is gevestigd in Meierijstad.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 6, aanhef en onder a, komen in aanmerking de contracturen en andere componenten waarvoor geen andere compensatie mogelijk is geweest in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022.

 • 2.

  Voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 6, aanhef en onder b, komen in aanmerking de kosten voor de organisatie van publieksgerichte kunst- en cultuur activiteiten in 2022 met het doel de professioneel makers te ondersteunen, in contact en verbinding te brengen met de inwoners/publiek in Meierijstad.

 • 3.

  Voor een subsidie zoals bedoeld in artikel 6, aanhef en onder c, komt het exploitatietekort van de subsidieaanvrager in aanmerking.

Artikel 9 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 6, aanhef en onder a, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de hoofdactiviteit van de subsidieaanvrager is het maken en/of presenteren van cultureel aanbod;

 • b.

  aangetoond wordt dat de ZZP-er vanaf 1 januari 2020 activiteiten/arbeid in opdracht van de subsidieaanvrager ontplooide;

 • c.

  de betreffende ZZP-er woont of werkt in Meierijstad;

 • d.

  de subsidieaanvraag is vergezeld van een begroting en een toelichting.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 6, aanhef en onder b, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de hoofdactiviteit van de subsidieaanvrager is het maken en/of presenteren van cultureel aanbod;

 • b.

  de activiteiten en projecten worden uitgevoerd door professionele kunstenaars, musici of andere makers, die zijn gevestigd of werkzaam zijn in Meierijstad.

 • c.

  de subsidieaanvrager vervult een aantoonbaar belangwekkende functie voor de culturele infrastructuur in Meierijstad. Hiervan is in ieder geval sprake indien:

 • i.

  de subsidieaanvrager vóór 1 januari 2020 op reguliere basis overwegend een voor publiek openbaar toegankelijk cultureel aanbod of professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cultuur heeft gerealiseerd in Meierijstad;

 • d.

  de activiteiten en/of projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden vóór 31 december 2022 afgerond

 • e.

  de projecten dienen plaats te vinden in de gemeente Meierijstad.

 • f.

  de subsidieaanvraag is vergezeld van een begroting en een toelichting.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 6, aanhef en onder c, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de hoofdactiviteit van de subsidieaanvrager is het maken en/of presenteren van cultureel aanbod;

 • b.

  de activiteiten en projecten worden uitgevoerd door professionele kunstenaars, musici of andere makers, die zijn gevestigd of werkzaam zijn in Meierijstad.

 • c.

  de subsidieaanvrager vervult een aantoonbaar belangwekkende functie voor de culturele infrastructuur in Meierijstad. Hiervan is in ieder geval sprake indien:

 • i.

  de subsidieaanvrager vóór 1 januari 2020 op reguliere basis overwegend een voor publiek openbaar toegankelijk cultureel aanbod of professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cultuur heeft gerealiseerd in Meierijstad;

 • ii.

  de subsidieaanvrager daarvoor subsidie heeft ontvangen van de gemeente Meierijstad;

 • iii.

  het wegvallen van de activiteiten van de organisatie tot gevolg heeft dat niet binnen een redelijke termijn gezorgd kan worden voor een vervanging of herstel van dit aanbod in Meierijstad.

 • d.

  Het exploitatietekort heeft betrekking op de activiteiten en/of projecten die in de periode 1 oktober tot en met 31 december 2021 zijn uitgevoerd en waarvoor subsidie is verleend.

Artikel 10 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 6, aanhef en onder a, bedraagt per subsidieaanvrager maximaal € 25.000,-;

 • 2.

  De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 6, aanhef en onder b, bedraagt per subsidieaanvrager maximaal € 25.000,-.

 • 3.

  De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 6, aanhef en onder c, bedraagt per subsidieaanvrager maximaal € 25.000,-.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Een subsidie ingevolge artikel 6, aanhef en onder a en b, wordt bij het vaststellen van de reguliere jaarrekening en het jaarverslag 2022 vastgesteld.

 • 2.

  In de jaarrekening 2022 wordt in een aparte paragraaf een verantwoording ingediend over de besteding van de subsidie.

 • 3.

  Een subsidie ingevolge artikel 6, aanhef en onder c, wordt bij de jaarrekening en het jaarverslag 2021 vastgesteld.

HOOFDSTUK 3 TEGEMOETKOMING INDIVIDUELE MAKERS

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten

Een éénmalige subsidie kan worden verleend voor:

 • a.

  het in stand houden van de onderneming/beroepspraktijk van de ZZP-er, die zich beroepsmatig heeft ingezet voor het culturele aanbod in Meierijstad en/of;

 • b.

  de organisatie en uitvoering van (ver)nieuwe(nde) activiteiten ter stimulering van de ZZP-er actief en werkzaam te blijven ter stimulering van de culturele infrastructuur van Meierijstad.

Artikel 13 Subsidieaanvrager

 • 1.

  Voor subsidie als bedoeld in artikel 12 komt in aanmerking een individuele ZPP-er/maker die voor 1 januari 2020 aantoonbaar als hoofdactiviteit professioneel actief is geweest in het maken of presenteren van cultureel aanbod of professioneel educatief aanbod voor uitingen van kunst en cultuur in Meierijstad.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid is vereist dat de aanvrager gevestigd of zelfstandig werkzaam is in Meierijstad.

Artikel 14 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie zoals bedoeld in artikel 12, aanhef en onder a, komen in aanmerking (gerealiseerde) noodzakelijke kosten voor beroepspraktijk zoals huur atelier/praktijk/ presentatieruimte, huisvestingslasten, verbruiksmaterialen, scholings- kosten, lidmaatschappen die zijn gemaakt of op grond van aangegane verplichtingen worden gemaakt in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen kosten die niet redelijk en aannemelijk bij de uitvoering van de beroepspraktijk horen.

 • 3.

  Voor subsidie zoals bedoeld in artikel 12, aanhef en onder b, komen in aanmerking de kosten voor de organisatie van publieksgerichte kunst- en cultuur activiteiten met het doel de professioneel makers in contact en verbinding te brengen met de inwoners uit Meierijstad.

Artikel 15 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 12, aanhef en onder a, bedraagt per subsidieaanvrager maximaal € 7.500,-;

 • 2.

  De subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 12, aanhef en onder b, bedraagt per subsidieaanvrager maximaal € 10.000,-.

Artikel 16 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Subsidies worden na het indienen van de verantwoording vastgesteld.

 • 2.

  Binnen 8 weken na afloop van de activiteiten of het project wordt een verantwoording ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bevat tenminste:

 • a.

  een inhoudelijk en financieel verslag van de activiteiten of het project;

 • b.

  het bereikte resultaat.

Artikel 17 Weigeringsgronden

Een aanvraag kan, naast de in de ASV genoemde gronden, wordt afgewezen:

 • 1.

  als deze niet voldoet aan deze regeling of aan de ASV;

 • 2.

  het project qua inhoud en/of kwaliteit te weinig onderscheidend is van

 • a.

  het bestaande cultureel aanbod in de gemeente Meierijstad of;

 • b.

  reguliere activiteiten waarvoor de aanvrager al subsidie ontvangt of waarover de aanvrager met de gemeente Meierijstad al subsidieafspraken heeft;

 • 3.

  als op het moment van de ontvangst van de complete aanvraag het subsidieplafond is overschreden;

 • 4.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • 5.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • 6.

  de activiteiten een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 18 Inwerkingtreding en duur subsidieregeling

 • 1.

  Deze subsidieregeling gaat in op de eerste dag na publicatie van deze regeling in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 oktober 2021.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 oktober 2022.

Aldus vastgesteld op 15 maart 2022

De secretaris,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA,

De burgemeester,

ir. C.H.C. van Rooij

Toelichting Tijdelijke subsidieregeling Kunst en Cultuurfonds 2022

Algemeen

De kunst- en cultuursector is de afgelopen jaren zwaar getroffen door het Corona-virus. Theaters, culturele centra, centra voor cultuureducatie, bibliotheken en musea zijn een groot deel van 2020 en in 2021 dicht (geweest). Zelfstandig beeldend kunstenaars, musici, dansers en andere makers werden geconfronteerd met een afname van activiteiten of zelfs een abrupte beëindiging in de vraag naar werk. De gehele culturele infrastructuur stond en staat onder een enorme spanning. Ook in Meierijstad is dit voelbaar. Het rijk heeft zowel in 2020 en 2021 een extra bijdrage verstrekt ter ondersteuning van de lokale culturele kunst- en cultuursector, waartoe ook deze makers behoren.

Naast deze rijksbijdrage zijn er landelijk regelingen van kracht zoals TOZO (tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers), TVL (tijdelijke tegemoetkoming vaste lasten) en TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). De meeste zelfstandig kunstenaars, musici en dansers komen hiervoor niet of nauwelijks in aanmerking, omdat het inkomen van de partner meetelt. Een groot deel van deze doelgroep kan niet terugvallen op voldoende steun om hun activiteiten in de kunst- en cultuursector te continueren.

In de begripsbepalingen wordt aangegeven dat private culturele organisaties een aanvraag kunnen indienen. Dit betekent dat naast de gesubsidieerde sector ook andere stichtingen een beroep kunnen doen op deze regeling.

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Doelstellingen van deze tijdelijke subsidieregeling

Deze regeling is juist bedoeld om de doelgroep zelfstandige makers uit Meierijstad en/of werken in Meierijstad te ondersteunen en te stimuleren met hun werk door te gaan. Met een gemeentelijke bijdrage kan mogelijk een nieuw project worden gestart, waardoor de maker wordt gestimuleerd haar of zijn culturele activiteiten voort te zetten. Het gaat hierbij wel om makers die structureel een bijdrage leveren dat niet beperkt is tot werkzaamheden en/of activiteiten die een of twee keer in het jaar in Meierijstad plaatsvinden.

Een tweede doelstelling is culturele organisaties in staat te stellen (ver)nieuwe(ende) activiteiten en projecten te organiseren met de inzet van ZZP-ers ter stimulering van ZZP-ers en ter stimulering van de culturele infrastructuur van Meierijstad.

Een derde doelstelling is het verlenen van een eenmalige noodzakelijke compensatie van Coronaschade om te voorkomen dat activiteiten wegvallen die niet binnen een redelijke termijn kunnen worden vervangen of kunnen worden hersteld in Meierijstad.

Artikel 4 Subsidieplafonds

Er is sprake van twee deelsubsidieplafonds. Eén voor de rechtspersonen, zijnde de culturele organisaties en één voor de zelfstandig makers/ZZP-ers. Het college kan een eventuele onderbesteding van het ene plafond inzetten ter dekking van de overschrijding van het ander plafond.

Hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk worden culturele organisaties in staat gesteld subsidie aan te vragen voor de makers/ZZP-ers waarmee ze een beroepsmatige relatie onderhouden en voor (ver)nieuwe(nde) activiteiten en projecten met de inzet van ZZP-ers ter stimulering van ZZP-ers en ter stimulering van de culturele infrastructuur van Meierijstad. Daarnaast is er een mogelijkheid een subsidie aan te vragen in het tekort in de exploitatie van de activiteiten in de periode oktober 2021 tot en met december 2021 als gevolg van aantoonbare Covid-19 maatregelen.

Artikel 6 Subsidie voor drie soorten activiteiten

In dit artikel wordt helder gemaakt dat de subsidie voor drie verschillende activiteiten mogelijk verleend is.

Lid 1 De culturele organisatie, die met ZZP-ers werkt, kan voor de activiteiten van deze werknemers een subsidie aanvragen voor kostencomponenten, waarvoor geen steun of compensatie is verkregen. Het gaat hier om ZZP-ers die structureel werken of activiteiten uitvoeren voor een culturele organisatie en niet om werk dat een of twee keer in het jaar plaatsvindt. Voorbeeld: ZZP-ers die in dienst zijn van een culturele organisatie en wekelijks les geven. Een podiumartiest, die twee keer per jaar een act opvoert, valt niet onder de definitie werkzaam in Meierijstad. Een ZZP-er die voor een activiteit incidenteel wordt ingehuurd valt niet onder de definitie werkzaam in Meierijstad. Het gaat hier heel duidelijk om personen die voor een structurele periode deel uit maken van de culturele organisatie.

Lid 2 De culturele organisatie kan een subsidie aanvragen voor nieuwe en vernieuwende activiteiten, die eenmalig worden georganiseerd om ZZP-ers een podium te geven bij een openbare publieksactiviteit. Het gaat hier om activiteiten, waarvoor niet eerder een regulier subsidie is aangevraagd op basis van de vigerende subsidieregels.

Lid 3 De culturele organisatie kan een subsidie aanvragen in het exploitatietekort als aantoonbaar is dat deze in de periode 1 oktober – 31 december 2021 is ontstaan als gevolg van de Corona maatregelen. Bijvoorbeeld het maximaal aantallen aanwezigen/publiek, het maximaal aantal personen in een ruimte etc. Het gaat hierom een tekort van het totale concern van de culturele organisatie en niet om een van de bedrijfsonderdelen of om enkel de inkomstenderving van een van de onderdelen.

Artikel 8

In dit artikel wordt helder gemaakt voor welke kostensoorten subsidie kan worden verleend.

Lid 1 De lasten hebben betrekking op de contracturen en andere componenten waarvoor geen andere compensatie of steun is ontvangen in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022.

Lid 2 De lasten hebben betrekking op organisatiekosten van een activiteit specifiek bedoeld om ZPP-ers in staat te stellen activiteiten uit te voeren.

Lid 3 De lasten hebben betrekking op het exploitatietekort van een organisatie als gevolg van aantoonbare toepassing van Corona maatregelen.

Hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk worden individuele makers/ZZP-ers in staat gesteld subsidie aan te vragen. Dit kan plaatsvinden voor twee verschillende activiteiten. Men kan een subsidie vragen voor de kosten van het in stand houden van het bedrijf voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022 of men kan nieuwe activiteiten en projecten organiseren voor de periode tot 31 december 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de maker/ZZP-er voor 1 januari 2020 al actief zijn geweest en deel hebben uitgemaakt van de culturele infrastructuur van Meierijstad.

Artikel 12

Lid 1 De subsidiabele lasten hebben betrekking op de onderneming van een ZZP-er die aantoonbaar een bijdrage heeft geleverd aan het kunst- en cultuuraanbod in Meierijstad, waaraan de inwoners uit Meierijstad kunnen deelnemen.

Lid 2 De subsidiabele lasten hebben betrekking op organisatie die ZPP-ers in staat te stellen activiteiten te organiseren die nieuw of vernieuwend zijn en bijdragen aan het behoud van de kunst- en cultuuractiviteiten in Meierijstad.

Artikel 14 Subsidiabele kosten

In dit artikel worden twee categorieën kosten vermeld.

In lid 1 worden kosten bedoeld die direct te maken hebben met het uitoefenen van de beroepspraktijk zoals huur atelier/praktijk/ presentatieruimte, huisvestingslasten, verbruiksmaterialen, scholings- kosten en lidmaatschappen.

In lid 3 worden de organisatie en uitvoering van publieksgerichte kunst- en cultuur activiteiten bedoeld met de intentie professioneel makers/ZPP-ers in contact en verbinding te brengen met de inwoners uit Meierijstad.

Naar boven