Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

de Subsidieregeling ondersteuning naleving op controle coronatoegangsbewijzen 2022

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  aanvragers: organisatoren van activiteiten of beheerders van voorzieningen gericht op cultuur, sport, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten, horeca, niet-essentiële detailhandel en/of niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen;

 • b.

  coronatoegangsbewijzen: coronatoegangsbewijzen als bedoeld in artikel 58a lid 1 van de Wet publieke gezondheid.

 

Artikel 2 Welke activiteiten

Het college kan subsidie verlenen aan aanvragers als compensatie van de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij voorzieningen die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren.

 

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De volgende kosten komen voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, inclusief sociale zekerheidslasten, pensioenafdrachten en vakantiegeld;

  • b.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a;

  • c.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   kosten voor de controle van het coronatoegangsbewijs en het identiteitsdocument;

  • e.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a tot en met d;

  • f.

   kosten voor de inzet van vrijwilligers (€ 11,06 per uur voor een 36-urige werkweek).

 • 2.

  De loonkosten van de meewerkende eigenaar van een eenmanszaak of V.O.F voor de controle van het coronatoegangsbewijs worden bepaald op basis van het gemiddelde loon van de medewerkers van de eenmanszaak of V.O.F..

 • 3.

  De aanvraag is met financiële gegevens (salarisstroken, facturen, urenspecificaties) onderbouwd.

 • 4.

  In afwijking van artikel 9, lid 2 onder c, de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân, staat de regeling ook open voor aanvragers die activiteiten organiseren of voorzieningen exploiteren met het doel winst te maken.

 • 5.

  De kosten zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022.

   

Artikel 4 Indienings- en beslistermijn aanvragen

 • 1.

  Aanvragen kunnen in de periode 15 april 2022 tot en met 15 mei 2022 bij de gemeente worden ingediend.

 • 2.

  Het college beslist op de aanvragen binnen twee weken na het einde van de indieningstermijn.

 • 3.

  Alleen aanvragen die naar het oordeel van het college volledig zijn, worden door het college beoordeeld. Een wijziging of aanvulling van een ingediende aanvraag, die na 15 mei 2022 wordt ingediend, wordt niet bij de beoordeling betrokken.

 

Artikel 5 Budget

Voor de periode 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 is het budget € 238.900,00. Dit budget is ook het subsidieplafond.

 

Artikel 6 Verdeling

 • 1.

  De subsidie is per aanvrager maximaal € 5.000,00.

 • 2.

  Als het budget niet toereikend is, wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over de aanvragers.

   

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgrond

Het college kan subsidie tevens weigeren wanneer de aanvrager niet in het Nederlands Handelsregister (NHR) staat.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 8 maart 2022

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

G. Heeg, gemeentesecretaris

Naar boven