Handhavingsstrategie smart-, head- en giftshops gemeente Enschede 2022

De Burgemeester van Enschede,

 

Gelet op artikel 125 lid 3 van de Gemeentewet, Hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en Afdeling 17 van de Algemene Plaatselijke verordening gemeente Enschede 2009 (APV)

 

Overwegende dat:

 

 • het met ingang van 1 januari 2022 op grond van Afdeling 17 APV verboden is zonder vergunning van de burgemeester een smart-, head- en giftshop te exploiteren,

 • aan de exploitatie voorwaarden zijn verbonden,

 • het wenselijk is een eenduidig en transparant handhavingsbeleid te voeren over de wijze waarop tegen overtredingen van Afdeling 17 APV wordt opgetreden;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Handhavingsstrategie smart-, head- en giftshops gemeente Enschede 2022:

 

 

 

 

Categorie 1: Lichte overtreding

Categorie 2: Zware overtreding

 

Overtreding van

Korte omschrijving

Categorie

Maatregel

Artikel 2:86 APV

Zonder vergunning de inrichting/SHG-shop in gebruik nemen

2

last onder dwangsom ex art. 5:31d Awb jo. art. 5:32 Awb*

Artikel 2:93 APV

Geen leidinggevende aanwezig in de inrichting/SHG-shop

2

last onder dwangsom ex art. 5:31d Awb jo. art. 5:32 Awb*

Artikel 2:92 lid 2 APV

Geen afschrift/kopie van de vergunning aanwezig in de inrichting/SHG-shop

1

Schriftelijke waarschuwing (looptijd van 2 jaar)

*alvorens de last onder de dwangsom dan wel de last onder bestuursdwang wordt opgelegd, krijgt de overtreder d.m.v. een schriftelijke vooraankondiging de gelegenheid een zienswijze in te dienen als bedoeld in artikel 4:8 Awb.

 

Schematische weergave:

Overtreding van

Korte omschrijving

Cate-

gorie

Maatregel bij eerste overtreding

Maatregel bij tweede overtreding

Maatregel bij derde overtreding

Maatregel bij vierde overtreding

Artikel 2:86 APV

Zonder vergunning de inrichting/SHG-shop in gebruik nemen

2

Last onder dwangsom ex artikel 5:31d jo. 5:32 Awb

Invordering dwangsom ex artikel 5:37 Awb

Bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb (6 maanden sluiting)

Bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb (12 maanden sluiting)

Artikel 2:93 APV

Geen leidinggevende aanwezig in de inrichting/SHG-shop

2

Last onder dwangsom ex artikel 5:31d jo. 5:32 Awb

Invordering dwangsom ex artikel 5:37 Awb

Bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb 6 maanden sluiting)

Bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb (12 maanden sluiting)

Artikel 2:92 lid 2 APV

Geen afschrift/kopie van vergunning aanwezig in de inrichting/shop

1

Schriftelijke waarschuwing (looptijd 2 jaar)

Last onder dwangsom ex artikel 5:31d jo. 5:32 Awb

Invordering dwangsom ex artikel 5:37 Awb

Bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb 6 maanden sluiting)

 

 

 

Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

 

 

De Burgemeester van Enschede, 24 maart 2022

R.W. Bleker

Toelichting:

 

 • 1.

   

  • a.

   Na vaststelling van een 1e overtreding volgt een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsom wordt vastgesteld op € 15.000,--.

  • b.

   Aan een lichte overtreding (categorie 1) gaat een formele waarschuwing vooraf alvorens een last onder dwangsom wordt opgelegd. De waarschuwing geldt gedurende een termijn van 2 jaar.

  • c.

   Bij vaststelling van voortduren van de overtreding of een 2e vastgestelde overtreding van de 2e categorie volgt invordering van de dwangsom. Bij vaststelling van voortduren van de overtreding of een 2e vastgestelde overtreding van de 1e categorie volgt een last onder dwangsom.

  • d.

   Bij vaststelling van voortduren van de overtreding of een 3e vastgestelde overtreding van de 2e categorie volgt een last onder bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb (sluiting) voor de duur van 6 aaneengesloten maanden. Bij vaststelling van voortduren van de overtreding of een 3e vastgestelde overtreding van de 1e categorie volgt invordering van de dwangsom.

  • e.

   Bij vaststelling van voortduren van de overtreding of een 4e vastgestelde overtreding van de 2e categorie volgt een last onder bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb (sluiting) voor de duur van 12 aaneengesloten maanden. Bij vaststelling van voortduren van de overtreding of een 4e vastgestelde de overtreding van de 1e categorie volgt een last onder bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb (sluiting) voor de duur van 6 aaneengesloten maanden.

 

 • 2.

   

 • Wanneer het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid dat noodzakelijk maakt volgen niet eerst de stappen a t/m e onder punt 1, maar wordt een last onder bestuursdwang ex artikel 5:21 Awb opgelegd (sluiting) voor de duur van 6 aaneengesloten maanden.

 

 • 3.

   

 • Indien optreden ter onmiddellijk handhaven van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid dat vereist, is deze beleidsregel niet van toepassing, maar stel ik tijdelijk andere dan de bij of krachtens de Winkeltijdenwet vastgestelde sluitingstijden vast of beveel ik tijdelijk sluiting als bedoeld in artikel 2:96 APV.

 

Naar boven