Oostkapelle, Torenstraat (voormalige locatie basisschool De Knotwilg), besluit uitgebreide omgevingsvergunning

 

Wij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een woongebouw met 8 appartementen, een bijgebouw en parkeerplaatsen op een perceel aan de Torenstraat te Oostkapelle. Het betreft de locatie waar voorheen basisschool De Knotwilg was gevestigd.

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor:

a. het bouwen van een woongebouw met acht appartementen en een bijgebouw, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen;

b. het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu het bestemmingsplan Kom Oostkapelle, voor het afwijken van de bouw- en gebruiksregels van artikel 11 (Maatschappelijk), één en ander zoals omschreven in de bij deze omgevingsvergunning behorende ruimtelijke onderbouwing.

Het besluit ligt, met de daarbij behorende bijlagen, met ingang van 13 januari 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 24 februari 2022) ter inzage op het gemeentehuis. De omgevingsvergunning is bovendien in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0188BPKnotwilgOos-VG01.

Beroepsmogelijkheid

De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Belanghebbenden kunnen met ingang van 14 januari 2022 gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat minimaal de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de reden van het beroep. Als beroep wordt ingediend kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

Domburg, 12 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris wnd., de burgemeester,

drs. P.H.A. Brakman drs. R.J. van der Zwaag

Naar boven