Besluitenlijst college 22 maart 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 22 maart 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Inkoop Huishoudelijke Ondersteuning 2022 ev

In het kader van de nieuwe inkoop Wmo Huishoudelijke Ondersteuning per 1 juli 2022 heeft het college het inkoopdocument Huishoudelijke Ondersteuning vastgesteld.

 

Vaststellen concept vertrouwelijke besluitenlijst van het college van 15 maart 2022

De vertrouwelijke besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Beslispunt 1 wordt overgeheveld naar de openbare besluitenlijst. Hiermee komt de vertrouwelijke besluitenlijst van 15 maart 2022 te vervallen.

 

Beëindiging De Reebok

De Gemeente Oisterwijk heeft overeenkomsten gesloten met Natuurmonumenten en De Reebok BV, waarin de exploitatie van Camping De Reebok (Duinenweg 4) kan worden voortgezet tot en met 15 december 2023. Dit uitstel van beëindiging maakt het de exploitant mogelijk een betere bedrijfsmatige overgang te maken naar het nog te realiseren Heidepark Oisterwijk.

 

Samenwerkingsovereenkomst Loket Wegwijs Oisterwijk

Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst Loket Wegwijs Oisterwijk samen met MEE en Farent te ondertekenen.

 

Intentieverklaring en ontheffing Wvg Oostelvoortjes II

Het college heeft besloten om in te stemmen met de intentieverklaring van projectontwikkelaar BPD voor de ontwikkeling van Oostelvoortjes II. Daarnaast verleent het college ontheffing van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) aan de eigenaren van de gronden om deze te verkopen aan Van Heteren Bouwmanagement (VHBM) en aan VHBM om de gronden weer door te verkopen aan projectontwikkelaar BPD.

 

Tijdelijke subsidieregeling naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) voor ondernemers en vrijwilligersorganisaties januari - maart 2022

Het college heeft besloten om de specifieke uitkering t.b.v. de tijdelijke regeling à €123.702 met terugwerkende kracht aan te vragen. Daarnaast de daarbij behorende rekentools en de ‘Tijdelijke subsidieregeling naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) voor ondernemers en vrijwilligersorganisaties januari - maart 2022’ vast te stellen en een gedeelte te gebruiken voor het (extra) ingekochte Boa toezicht van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 voor controle op de naleving.

 

RIB informatievoorziening Sociaal Domein 2022

Het college heeft besloten de raadsinformatiebrief over informatievoorziening in het Sociaal Domein te verzenden aan de gemeenteraad.

 

Naar boven