Vastgesteld wijzigingsplan Servennenstraat 5, Moergestel

Plangebied en doel

Het wijzigingsplan ‘Servennenstraat 5, Moergestel’ (zaaknummer: 120899) voorziet in de vormverandering van het agrarisch bouwvlak c.q. differentiatievlak ‘specifieke vorm van agrarisch - permanente teeltondersteunende voorzieningen’ (functieaanduiding), ten behoeve van het oprichten van een nieuwe boomkwekerijloods.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 22 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan ‘Servennenstraat 5, Moergestel’ [NL.IMRO.0824.WPServennenstraat5-VA01] vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 01 april 2022 tot en met donderdag 12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

 • 1.

  op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 • 2.

  op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpwijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

   

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college tot vaststelling van het wijzigingsplan kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

 

 • 1.

  Belanghebbenden.

 • 2.

  (Rechts)personen die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend tegen het vaststellen van het wijzigingsplan, treedt dit wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

 

Naar boven