Besluit tot wijziging van Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

  • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

  • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 3 februari 2022 motie 25 “Tonk-middelen inzetten voor

Ondernemers” heeft aangenomen;

 

Besluit de Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I

De Nadere regel subsidie tegemoetkoming OZB-verhoging kleine ondernemers wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    Artikel 8 komt te luiden:

  • Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

  • Het subsidiebedrag bestaat uit het verschil tussen de OZB-aanslagen in 2021 en 2022, met een minimum van € 100 en een maximum van € 1.000.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2022.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 18 maart 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven