Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van units, voor het tijdelijk verblijven van vluchtelingen, Kamperzeedijk 115a, 8281 PD te Genemuiden

Verleende omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2022-00002820

Verzenddatum besluit: 22-03-2022

Locatie: Kamperzeedijk 115a, 8281 PD te Genemuiden

Projectomschrijving: het plaatsen van units, voor het tijdelijk verblijven van vluchtelingen

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven