Verkeersbesluit verdubbeling Bovenkerkerweg ter hoogte van de Nesserlaan en de Burgemeester Wiegelweg

Zaaknummer: Z19-057243

Burgemeester en wethouders van Amstelveen besluiten het gedeelte van de Bovenkerkerweg ter hoogte van de Nesserlaan en de Burgemeester Wiegelweg opnieuw in te richten. De herinrichting leidt ook tot aanpassing van de aan de westkant van het genoemde gedeelte gelegen ventweg van de Bovenkerkerweg. Er worden zoneborden A1 en A2 met opschrift “30” en borden B1, B6, B7, C7, D2, D5 (met onderbord), D6 (met onderbord), G12a, G12b, L10, L51 en L52 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en haaientanden en een lijnbusstrook ge- en verplaatst en verwijderd. De nieuwe inrichting met bebording en de als gevolg daarvan te verwijderen borden zijn aangegeven op tekening PAB-PV-2021-67.

De maatregelen zijn in de paragraaf motivering omschreven en onderbouwd.

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Motivering

Het besluit strekt conform artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 tot:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg (lid 1a);

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers (lid 1b);

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (lid 1d).

 

Het besluit wordt als volgt gemotiveerd:

 

De Bovenkerkerweg heeft een belangrijke functie als gebiedsontsluitingsweg voor de afwikkeling van het noord-zuid gerichte verkeer tussen Amstelveen en Uithoorn en vice versa. Het belang van deze weg neemt toe door diverse gebiedsontwikkelingen, zoals woningbouw in Legmeer en De Scheg en de ontwikkeling van Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Hoewel de drukte op de weg het afgelopen jaar wat is afgenomen tijdens de coronacrisis, is het wel duidelijk dat uitbreiding van de capaciteit met het oog op een robuust wegennetwerk, het waarborgen van bereikbaarheid en verkeersveiligheid en het anticiperen op de diverse ontwikkellocaties de komende jaren noodzakelijk is. In de spitsen begint reeds weer filevorming op te treden. Samenvoegen van rijstroken ten zuiden van de Zagerij en onvoldoende capaciteit op het kruispunt met de Burgemeester Wiegelweg zorgen voor de problemen. Daarbij komt dat op het terrein van De Kegel sinds kort het Nationaal Tenniscentrum (NTC) met verkeersaantrekkende werking is gevestigd. De capaciteit van het genoemde gedeelte van de Bovenkerkerweg is te gering. Daarnaast vraagt de kruising Bovenkerkerweg-Nesserlaan om aanpassing. Deze is nu ongeregeld en moeilijk oversteekbaar, terwijl er wel diverse maatschappelijke voorzieningen aan de westzijde gevestigd zijn.

 

De situatie kan worden verbeterd door de capaciteit van de Bovenkerkerweg tussen de Dr. Willem Dreesweg en ongeveer 200 meter ten zuiden van de Burgemeester Wiegelweg uit te breiden en de kruispunten met de Nesserlaan en de Burgemeester Wiegelweg aan te passen. Daarbij is het uitgangspunt het optimaliseren van de verkeersafwikkeling op de Bovenkerkerweg, het verbeteren van de verkeersveiligheid op de kruispunten en een goede inpassing in de omgeving.

 

De kruispunten met de Nesserlaan en de Burgemeester Wiegelweg krijgen twee rechtdoorstroken per richting op de Bovenkerkerweg. Ten zuiden van de Burgemeester Wiegelweg voegen deze weer samen naar één rijstrook. Uit simulatie– en verkeersonderzoek blijkt dat het wegvak richting N201 voldoende capaciteit heeft met één rijstrook per richting.

 

Op de Nesserlaan komt een gecombineerd voorsorteervak voor rechtdoor en linksaf en een apart voorsorteervak voor rechtsaf slaande motorvoertuigen. Als verkeer rechtsaf wil slaan vanaf de Nesserlaan, dan kunnen andere rijrichtingen op het kruispunt ook groen worden of blijven. Dit zorgt voor een efficiëntere verkeerslichtenregeling dan bij één gecombineerd opstelvak voor alle rijrichtingen. De fietssuggestiestroken worden uitgebogen en ter hoogte van de voorsorteervakken wordt het gedeelte naar de Bovenkerkerweg aangewezen als fiets/bromfietspad, zodat fietsers en brommers naar het fiets/brom fietspad aan de oostkant van de Bovenkerkerweg worden geleid.

 

Door de capaciteit op de Bovenkerkerweg te vergroten naar 2x2 rijstroken zal de verkeersafwikkeling naar verwachting substantieel verbeteren. De Bovenkerkerweg is een voorrangsweg en dat wijzigt als gevolg van de herinrichting niet. De beide rijbanen worden fysiek met een middenberm afgescheiden. Bij de kruisingen komen borden die aangeven dat de afscheidingen aan de rechterkant dienen te worden gepasseerd.

 

Door de verdubbeling is het nodig de verkeersafwikkeling op de kruising met de Nesserlaan met verkeerslichten te regelen. Met een inrichting met 2x2 rijstroken is het niet veilig om de kruising als ongeregelde voorrangskruising te laten voortbestaan.

 

Het huidige doorgaangebod op de Bovenkerkerweg bij de kruising met de Nesserlaan in de ochtend- en avondspits voor motorvoertuigen komende uit Uithoorn komt te vervallen. Met de verkeersregelinstallatie kan bij de kruising met de Bovenkerkerweg op de Nesserlaan ook het stopbord worden verwijderd.

 

De verkeerslichtenregeling heeft gevolgen voor de ontsluiting van/naar De Kegel en het Nationaal Tenniscentrum (NTC). Er komen voorsorteervakken. De aansluiting naar de ventweg van de Bovenkerkerweg richting Hugo de Vriesweg wordt voor autoverkeer in westelijke richting verlegd waarbij een gedeelte van de ventweg evenwijdig aan de toegangsweg naar De Kegel komt te lopen. Dit gedeelte wordt ingericht als fietsstraat en is toegankelijk voor autoverkeer, maar gesloten voor vrachtauto’s. Korte aansluitende gedeelten direct ten oosten en westen daarvan worden aangewezen als fiets/bromfietspad. Bestuurders op deze fiets/bromfietspaden en op de fietsstraat hebben voorrang op motorvoertuigen die de fietsstraat inrijden. De geslotenverklaring voor vrachtauto’s van de fietsstraat wordt op de toegangsweg naar De Kegel/NTC met een bord aangekondigd.

 

Deze verlegging is nodig om opstelvakken en detectielussen aan te kunnen brengen op de aansluiting vanaf De Kegel/NTC. Bij deze inrichting is rekening gehouden met de aanwezigheid van het nutsgebouwtje en het parkeerterrein van het nieuwe appartementengebouw Bovenkerkerweg 83b. Met deze oplossing blijft het mogelijk om, weliswaar met uitzondering van vrachtauto’s, motorvoertuigen op de ventweg toe te staan. Voor vrachtauto’s is dit weggedeelte niet geschikt. De bochten zijn daarvoor te krap en de aansluiting ligt te dicht bij de opstelvakken voor de verkeerslichten.

 

Het gedeelte tussen de Zilverschoonlaan en de ventweg naast de woning Bovenkerkerweg 95P en het aansluitende gedeelte van de ventweg tussen de woning Bovenkerkerweg 95P en de kruising met de Zilverschoonlaan dat nu nog een fiets/bromfietspad is, wordt toegankelijk gemaakt en opengesteld voor motorvoertuigen. Beide stukjes worden opgeheven als fiets/bromfietspad. De geslotenverklaring voor vrachtauto’s van de fietsstraat op het oostwest lopende gedeelte van de ventweg bij de toegangsweg naar de Kegel wordt vanaf zuidelijke richting vooraf met een bord aangekondigd bij de kruising Zilverschoonlaan-Zilverschoonlaan ter hoogte van het gebouw Zilverschoonlaan 107-119 (oneven nummers).

 

De Zilverschoonlaan, de ventweg en de Hugo de Vriesweg maken deel uit van een bestaande 30 km/uurzone. Dit wijzigt niet. Wel leidt de verplaatsing van de aansluiting van de ventweg op de toegangsweg naar De Kegel tot verplaatsing van 30 km/uurborden. Daarmee komen impliciet de toegangsweg en openbaar toegankelijke weggedeelten bij De Kegel in het verlengde van deze toegangsweg in de 30 km/uurzone te liggen. Het kruispunt Zilverschoonlaan-ventweg Bovenkerkerweg wordt een gelijkwaardige kruising, zoals gebruikelijk is binnen 30 km/uurgebieden. Het gedeelte tussen de aansluiting van de ventweg Bovenkerkerweg op de Zilverschoonlaan en de Burgemeester Wiegelweg blijft fiets/bromfietspad.

 

Bij de kruising met de Burgemeester Wiegelweg komt op de Burgemeester Wiegelweg een tweede linksafvak. Hierdoor is er meer dan voldoende afrijcapaciteit. Bussen komende van de Burgemeester Wiegelweg kunnen prioriteit aanvragen en daardoor snel de Bovenkerkerweg oprijden. Daardoor kan de lijnbusstrook op de Burgemeester Wiegelweg bij de kruising met de Bovenkerkerweg vervallen. Dit scheelt oversteektijd voor langzaam verkeer, dat dan maar drie in plaats van vier rijstroken hoeft over te steken en het versnelt de verkeerslichtenregeling.

 

Het besluit is overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer om advies voorgelegd aan de gemandateerde specialist van het team verkeersadvisering namens de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland. In de buurt is een informatiebrief verspreid. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht is op dit ontwerpverkeersbesluit van toepassing. Er is op 14 november 2019 een ontwerpverkeersbesluit in het Gemeenteblad bekendgemaakt.

 

Belanghebbenden konden in de periode van 15 november 2019 tot en met 26 december 2019 een zienswijze indienen. Hiervan is gebruik gemaakt. De ingekomen zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot langdurig overleg met betrokkenen. Dit overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat het ontwerp is aangepast. Daarbij is de aanwijzing van het noordelijke gedeelte van de ventweg als fiets/bromfietspad vervallen en vervangen door een aanwijzing als fietsstraat, waarbij de fietsstraat gesloten is voor vrachtauto’s.

 

Daarmee wordt tegemoetgekomen aan zienswijzen van aanwonenden die gericht waren tegen het oorspronkelijke voorstel om in het ontwerpbesluit de fietsstraat en het meest noordelijke deel van de ventweg aan te wijzen en in te richten als fiets/bromfietspad en die een slechtere bereikbaarheid voor aanwonenden tot gevolg hadden.

 

De sluis op de Hugo de Vriesweg hoeft hierdoor niet te worden verplaatst. De bebordingstekening is hierop aangepast. In aanvulling op het ontwerpverkeersbesluit is in de tekening PAB-PV-2019-153 aangegeven welke in de bestaande situatie aanwezige verkeersborden worden verwijderd.

Bevoegd gezag

Verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap (artikel 18, lid 1, onder d, WVW 1994). Het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders is van toepassing. Er is ondermandaat verleend aan de juridisch adviseur verkeer van de gemeente.

 

De genoemde wegen liggen binnen de bebouwde kom. De maatregelen op de Nesserlaan worden genomen op het gedeelte van de laan dat ook nog net binnen de bebouwde kom ligt. De wegen zijn in beheer bij de gemeente Amstelveen. Een uitzondering hierop is de fietsstraat die van de toegangsweg naar het gebouw Bovenkerkerweg 81-83 aansluit op de ventweg langs de Bovenkerkerweg. Deze is nu gedeeltelijk op particulier terrein geprojecteerd. Hierover is overleg gevoerd met de eigenaren.

Tekening

Amstelveen, 22 maart 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

namens dezen,

mr. J.C.M. Otten

juridisch adviseur verkeer

Mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden. Het beroepschrift moet worden ondertekend. Het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Het instellen van beroep is alleen mogelijk:

 • 1.

  Voor die belanghebbenden die tegen het ontwerpverkeersbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht

 • 2.

  Voor die belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpverkeersbesluit kenbaar te maken

 • 3.

  Voor alle belanghebbenden tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpverkeersbesluit.

 

Mogelijkheid tot het aanvragen van een voorlopige voorziening

Als u beroep heeft ingesteld maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Een verzoek dient u in bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Aan het verzoek zijn kosten verbonden.

Naar boven