Gemeente Zeist - Verkeersbesluit instellen fysieke afsluiting, Huis ter Heideweg in Zeist

Datum: 30-3-2022

Kenmerk: 0443302

Burgemeester en wethouders,

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

1. De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft een positief advies afgegeven.

Motivering

In Huis ter Heide worden een tweetal woningbouwlocaties ontwikkeld, te weten Huis ter Heide west en Huis ter Heide zuid. Om deze ontwikkeling te kunnen ontsluiten wordt de Blanckenhagenweg via de autoboulevard doorgetrokken.

Gemeente Zeist committeert zich aan de landelijke visie Duurzaam Veilig. Binnen deze visie kunnen wegen een verkeersfunctie of verblijfsfunctie hebben. De wegen met een verblijfsfunctie zijn bedoeld om het herkomst- en bestemmingsverkeer naar verblijfsgebieden af te wikkelen en wegen met een verkeersfunctie om doorgaand verkeer af te wikkelen. Wegen met een verkeersfunctie kunnen voor een ongewenste barrièrewerking zorgen binnen verblijfsgebieden en daarom is het voor de leefbaarheid gewenst dat in de totale wegencategorisering een beperkt aantal wegen een verkeersfunctie hebben. Het gebied Huis ter Heide is gelegen tussen de Amersfoortseweg (N237) Zandbergenlaan en de A28 en kan als één verblijfsgebied worden gezien. Binnen dit gebied hebben de Prins Alexanderweg en de Blanckenhagenweg een belangrijke rol in het afwikkelen van herkomst- en bestemmingsverkeer en kunnen zodoende aangeduid worden als wegen met een verblijfsfunctie. De provinciale wegen Amersfoortseweg en Zandbergenlaan hebben voor Huis ter Heide een verkeersfunctie.

Een kentekenonderzoek uit 2019 heeft aangetoond dat er in de huidige situatie sprake is van ongewenst doorgaand verkeer over de Prins Alexanderweg en de Huis ter Heideweg. Door de verblijfsfunctie van deze wegen heeft ongewenst doorgaand verkeer een negatieve invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid, omdat het gebruik van de weg niet overeenkomt met de functie en vormgeving van de weg. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer de Blanckenhagenweg wordt doorgetrokken het risico ontstaat dat er meer doorgaand verkeer door Huis ter Heide gaat rijden. Het is gewenst dat doorgaand verkeer niet door Huis ter Heide rijdt, maar via de Amersfoortseweg en Zandbergenlaan.

Om doorgaand verkeer door Huis ter Heide tegen te gaan is het gewenst om op de Huis ter Heideweg, ter hoogte van het viaduct over de A28 bij het Glaxogebouw (Huis ter Heideweg huisnummer 62), een fysieke afsluiting te realiseren voor gemotoriseerd verkeer. In de huidige situatie is er een busverbinding via de Prins Alexanderweg en Huis ter Heideweg van en naar het centrum van Zeist. Om een goede busverbinding te blijven houden is het gewenst dat lijnbussen nog wel gebruik kunnen maken van de Huis ter Heideweg. Daarom wordt de fysieke afsluiting vormgegeven als bussluis. Hiermee wordt doorgaand verkeer geweerd, maar lijnbussen de gelegenheid gegeven de route te behouden. Direct ten noorden van het viaduct over de A28 ligt het Glaxogebouw. Het is gewenst dat bedrijfsmatig verkeer naar dit gebouw niet door Huis ter Heide rijdt. Daarom wordt de bussluis ten noorden van de ingang van het Glaxogebouw gerealiseerd, zodat bestemmingsverkeer het gebouw via het viaduct kan bereiken.

Met het afsluiten van de Huis ter Heideweg vervalt een verbinding vanaf het zuiden richting Huis ter Heide. Met de aanwezigheid van de Zandbergenlaan en Amersfoortseweg blijft Huis ter Heide goed bereikbaar per auto vanuit zowel het zuiden, als vanuit het noorden. De afsluiting heeft geen significant effect op de reistijd voor gemotoriseerd verkeer naar Zeist. Daarnaast is er geen significante negatieve invloed op de verkeersafwikkeling op de ovonde Zandbergenlaan – Blanckenhagenweg. De realisatie van de bussluis heeft dus geen negatieve gevolgen voor de verkeersafwikkeling, die opwegen tegen de voordelen voor de leefbaarheid en veiligheid in het verblijfsgebied van Huis ter heide.

De bussluis zal gerealiseerd worden nadat de woningbouw in Huis ter Heide zuid gereed is en de Blanckenhagenweg is doorgetrokken. Zwaar bouwverkeer kan tijdens de bouw dan nog gebruik maken van de Huis ter Heideweg over het viaduct bij de A28, zodat overlast van bouwverkeer in Huis ter Heide beperkt wordt.

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

1. een fysieke afsluiting (uitgezonderd lijnbussen) te realiseren op de Huis ter Heideweg ten noorden van de inrit naar Huis ter Heideweg huisnummer 62;

2. deze fysieke afsluiting te ondersteunen door het instellen van een geslotenverklaring voor motorvoertuigen, uitgezonderd lijnbussen, door het plaatsen van borden C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede onderbord OB104 (uitgezonderd lijnbussen) ten noorden van de inrit naar Huis ter Heideweg huisnummer 62;

3. de bebording en markering aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op grond van artikel 27 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en artikel 15, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt.

Communicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Gemeenteblad en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

teammanager Beheer en Openbare Ruimte

i.o. Randolf van Son

Annemarie Wolters

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

• de naam, het adres en de handtekening van de indiener;

• de dagtekening;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

• de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (in casu is gepubliceerd). Het bezwaarschrift dient voor het einde van deze termijn te zijn ontvangen, dan wel – bij verzending per post – voor het einde van de termijn per post te zijn bezorgd en binnen een week bij het bestuursorgaan aangekomen te zijn.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Griffierecht

Het griffierecht bedraagt:

• € 170,- voor een natuurlijk persoon;

• € 338,- voor een rechtspersoon.

Na indiening ontvangt u hierover nader bericht van de rechtbank.

Naar boven