BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE “TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING WEGENS COVID-19 VOOR CULTURELE ORGANISATIES EN BUURT- EN DORPSHUIZEN IN DE GEMEENTE BRUMMEN 2021

Kenmerk Z069795 / D377045

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Hebben besloten:

 

  • 1.

    De ‘Tijdelijke subsidieregeling wegens COVID-19 voor culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen 2021’ met één jaar te verlengen en hiervoor de regeling te wijzigen conform document met kenmerk D377711.

 

 

 

Artikel I De tijdelijke subsidieregeling wegens COVID-19 voor culturele organisaties en buurt- en dorpshuizen in de gemeente Brummen 2021 wordt gewijzigd als volgt.

 

A. De titel van de subsidieregeling komt als volgt te luiden:

‘Tijdelijke regeling voor een éénmalige aanvullende of ondersteunende subsidie voor kunst- en culturele organisaties, Oranjeverenigingen en -stichtingen, vogelschietorganisaties en buurt- en dorpshuizen door COVID-19 in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022 in de gemeente Brummen.’

B. In artikel 1 komt het vijfde lid te vervallen.

C. In artikel 2 komt de zinsnede ‘en/of voor het realiseren van toekomstbestendige maatregelen’ te vervallen.

D. In artikel 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. Het tweede lid komt als volgt te luiden:

Bij de aanvraag dienen de volgende bijlagen en bewijsstukken meegestuurd te wor-den:

A. Indien van toepassing: een overzicht van de gemaakte kosten met een toelichting op de aangevraagde subsidie vanwege het aantoonbaar inkomstenverlies in de peri-ode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022;

B. Indien van toepassing: een overzicht van gemaakte vaste lasten waarvoor geen of gedeeltelijke dekking aanwezig is in de periode 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022;

Financiële stukken, zoals een jaarrekening over 2020 en 2021 en bewijsstukken van genoten voordeel als bedoeld in artikel 9.

b. In het derde lid wordt ‘1 augustus 2021’ vervangen door: ‘1 juli 2022’.

E. Artikel 6 komt als volgt te luiden:

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

Subsidie kan alleen worden aangevraagd voor aantoonbaar inkomstenverlies in de periode van 16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022 als gevolg van COVID-19 maatregelen.

F. Artikel 7 komt te vervallen.

G. Artikel 8 komt als volgt te luiden:

Artikel 8 Subsidieplafond

De raad heeft op 24 juni 2021 een subsidieplafond van € 98.750 vastgesteld voor een tijde-lijke subsidieregeling als gevolg van inkomstenverlies door COVID-19 voor kunst- en culture-le organisaties en buurt en dorpshuizen in de gemeente Brummen.

H. In artikelen 9 en 10 wordt ‘15 maart 2020 – 15 maart 2021’ vervangen door: ‘16 maart 2021 tot en met 15 maart 2022’.

I. In artikel 11 wordt ‘1 augustus 2021’ vervangen door: ‘1 juli 2022’.

J. In artikel 13 wordt ‘tot 1 september 2021’ vervangen door: ‘tot en met 31 december 2022’.

K. In artikel 14 wordt ‘2021’ vervangen door: ‘2022’.

L. De artikelen 8 tot en met 14 worden vernummerd tot artikelen 7 tot en met 13.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 23 maart 2022.

Het college B&W van de gemeente Brummen.

Naar boven