Omgevingsvergunning aanvraag 1e fase voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang, fly-over en verkeerslus Zuidtangent, Handelsstraat

Start inspraak omgevingsvergunning.

Het college van burgemeester en wethouders van Dijk en Waard maakt bekend dat vanaf 25 maart 2022 gedurende 6 weken voor een ieder de stukken behorende bij de omgevingsvergunning aanvraag 1e fase voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang, fly-over en verkeerslus op de locatie Zuidtangent, Handelsstraat ter inzage liggen.

Omgevingsvergunningaanvraag 1e fase

De omgevingsvergunning aanvraag 1e fase voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de spooronderdoorgang, fly-over en verkeerslus Zuidtangent, Handelsstraat voorziet in de transformatie van het gebied rondom de bestaande spoorovergang aan de Zuidtangent. Er is gekozen om de omgevingsvergunning in 2 fases aan te vragen. Fase 1 betreft de aanvraag om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Fase 2 betreft de bouwaanvraag om een vergunning te kunnen krijgen voor de bouw en aanleg van dit project. Deze wordt op een later moment aangevraagd.

Het project waar deze procedure op ziet bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1.

  Aanleg van de tunnel/spooronderdoorgang onder de twee sporen tussen de Gildestraat-Industriestraat en het Stationsplein in. De onderdoorgang omvat 2 rijstroken in beide richtingen en een fiets- en voetpad aan de zuidzijde;

 • 2.

  Aanleg van een fly-over, een tweezijdig bereden rijweg voor motorvoertuigen en fietsers en een voetpad.

 • 3.

  Aanleg van een verkeerslus. Deze verkeerslus verbindt de Gildestraat met de Industriestraat en Handelsstraat. Deze verbinding is noodzakelijk omdat de huidige oversteek van de Gildestraat naar de Industriestraat verdwijnt.

Terinzageligging

De omgevingsvergunning aanvraag 1e fase met ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken liggen gedurende 6 weken, met ingang vanaf vrijdag 25 maart tot en met maandag 9 mei 2022 voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur. De omgevingsvergunningaanvraag 1e fase is ook digitaal te raadplegen via www.dijkenwaard.nl/terinzage .

Indien u de stukken op het gemeentehuis wilt komen inzien, dient u vooraf een afspraak te maken. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 14072. Indien u vragen hebt over de procedure, de aanvraag of bijbehorende stukken of een inspraakreactie wilt achterlaten, dan kunt u daarvoor terecht bij één van de inloopspreekuren op:

 • -

  Dinsdag 29 maart 19.00 -20.30 uur in Heer Hugo, Gildestraat 2 te Heerhugowaard

of

 • -

  Vrijdag 1 april van 10.00 tot 11.30 uur in het gemeentehuis van Dijk en Waard, Parelhof 1 te Heerhugowaard

Inspraakmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging is er voor een ieder de mogelijkheid om zijn/haar inspraakreactie schriftelijk en/of mondeling in te brengen. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar aan burgemeester en wethouders van Dijk en Waard, t.a.v. de heer J.T. Dijkstra, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Per mail kan ook naar stationsgebied@dijkenwaard.nl en o.v.v. inspraakreactie omgevingsvergunning. De inspraakreacties zullen worden opgenomen in het naar aanleiding van de inspraakprocedure op te stellen verslag, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van de stukken wordt overgegaan. Voor het mondeling kenbaar maken van uw inspraakreactie wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met mevr. S. Smit-Praat, telefoonnummer 14-072.

Naar boven