ONTWERP VERKEERSBESLUIT Nummer 1514750 Onderwerp: Geslotenverklaring onverharde wegen muv bestemmingsverkeer Doetinchem en Gaanderen

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2021,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden:

 om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

 

dat de Halseweg, Hulleweg, Rutgerstraat, Watertapweg en Bovenstalweg in beheer en in eigendom is bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de Halseweg, Hulleweg, Rutgerstraat, Watertapweg en Bovenstalweg in het geheel of gedeeltelijk onverhard zijn;

 

dat het verkeer op deze wegen stofoverlast veroorzaken;

 

dat onverharde wegen meer gebruikt worden, doordat navigatiesystemen onverharde wegen aangeven als (toeristische) doorgaande route;

 

dat meerdere bewoners de gemeente verzocht hebben de onverharde wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer;

 

dat de bewoners hiervoor een aankondigingsbrief hebben ontvangen en zij van 11 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 in de gelegenheid werden gesteld een reactie in te dienen;

 

dat er van de 40 adressen die zijn aangeschreven er zes hebben gereageerd. Drie hiervan waren er positief over. Zij hadden het idee dat het verkeer was afgenomen. De andere drie waren niet of minder positief;

 

dat de minder positieve berichten hielden in dat zij het onnodig vonden, dat een bedrijf bezorgd was voor verlies van klandizie, dat we de wegen ook gedeeltelijk kunnen asfalteren;

 

dat het bedrijf nog steeds bereikbaar blijft voor hun klandizie;

 

dat we er vanuit mogen gaan dat degenen die geen reactie hebben gegeven er geen bezwaar tegen hebben;

 

 

dat wij voornemens zijn de onverharde wegen de Halseweg, Hulleweg, Rutgerstraat, Watertapweg en Bovenstalweg in het geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering voor bestemmingsverkeer zoals weergegeven in de bijgevoegde situatietekening met nummer 20220317SR/SB;

 

dat deze maatregel zal worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C12 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een onderbord voorzien van de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer”;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad;

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. de Halseweg, Hulleweg, Rutgerstraat, Watertapweg en Bovenstalweg in het geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering voor bestemmingsverkeer en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type C12 zoals weergegeven in bijlage 1 bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een onderbord voorzien van de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer”;

2. een en ander als weergegeven in de bij dit besluit gevoegde situatietekening met nummer 20220317SR/SB;

3. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

 

MEDEDELINGEN

 

Binnen de gestelde termijn (dus tot en met woensdag 4 mei 2022) kan eenieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp verkeersbesluit bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, naar voren brengen.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeente, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Doetinchem, 21 maart 2022

K. Looman

teamleider leefomgeving

Naar boven