Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

B E S L U I T E N:

 

 • 1.

  Het Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022 vast te stellen.

 • 2.

  Het Programma Uitvoering en Handhaving Purmerend 2022 door middel van bijgevoegde brief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

   

Inhoud

 

1. Inleiding 2

1.1 Programma Uitvoering en Handhaving 2

1.2 Leeswijzer 3

 

2. Wat gaan we in 2022 doen? 4

2.1 Implementatie Omgevingswet en Wkb 4

2.2 Verbeteren van de dienstverlening 5

2.3 Uitvoering 6

2.4 Toezicht 7

2.5 Handhaving 10

 

3. Beschikbare personele en financiële middelen 12

3.1 Beschikbare personele en financiële middelen 12

3.2 Waar komen we minder aan toe? 14

 

Bijlage I. Koppeling doelen beleid aan activiteiten 15

Bijlage II. Programma implementatie Omgevingswet 17

 

 

1. Inleiding

1.1 Programma Uitvoering en Handhaving

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de gemeenten Purmerend en Beemster samengevoegd tot de nieuwe gemeente Purmerend. Hiermee wordt het proces voltooid dat op 1 januari 2014 startte met de ambtelijke fusie tussen beide gemeenten. Inmiddels hebben er gemeenteraadverkiezingen plaatsgevonden. De komende periode zal er een nieuwe gemeenteraad worden benoemd en een nieuw college worden gevormd.

 

De afgelopen jaren is er in beide gemeenten op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) veel bereikt. Vanaf 2015 wordt de uitvoering van de VTH taken van beide gemeenten door de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht als adequaat beoordeeld. Ook is het strategisch en uitvoeringsbeleid VTH van beide gemeenten de laatste jaren goed op elkaar afgestemd. Met de fusie van Purmerend en Beemster tot de nieuwe gemeente Purmerend worden deze documenten samengevoegd. Daar waar in voorgaande jaren voor zowel Purmerend als Beemster afzonderlijke beleidsdocumenten werden gemaakt, kan vanaf 1 januari 2022 worden volstaan met één document waarin de VTH uitvoeringstaken en activiteiten voor het grondgebied van de nieuwe gemeente wordt beschreven.

 

Het college van B&W is op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) verplicht om het VTH-beleid jaarlijks uit te werken in een uitvoeringsprogramma en dit programma bestuurlijk vast te stellen. In 2022 wordt de naam van het “uitvoeringsprogramma VTH Purmerend” gewijzigd in “programma Uitvoering en Handhaving Purmerend”. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij de terminologie van de Omgevingswet en de nog in 2022 vast te stellen verordening Uitvoering en Handhaving.

In het programma Uitvoering en Handhaving wordt aangegeven welke activiteiten het college gedurende het jaar zal uitvoeren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting. Het programma beschrijft de activiteiten die door het Omgevingsteam (voorheen VBA) en het team Toezicht en Handhaving (T&H) van de gemeente Purmerend op het gebied van VTH in 2022 zullen worden uitgevoerd.

 

Er is een aantal ontwikkelingen die van grote invloed zijn op onze werkzaamheden. Bijvoorbeeld de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het jaar 2022 zal dan ook in het teken staan van de implementatie van de Omgevingswet en Wkb, het herinrichten van werkprocessen en digitalisering. In 2022 wordt ook een nieuwe Nota Uitvoering en handhaving Purmerend opgesteld om de uitgangspunten en prioriteiten te bepalen voor 2023 en verder. Het nieuwe college zal hierin het strategisch en operationeel uitvoerings- en handhavingsbeleid voor de periode 2023-2026 vastleggen.

 

In uitvoeringsprogramma’s worden altijd in zekere mate tijd en middelen gereserveerd voor onvoorziene situaties. Als gevolg van de Coronacrisis, het onvoorspelbare verloop hiervan en de ontwikkelingen rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet, hebben we gemerkt dat niet alles volgens planning loopt en afhangt van landelijke ontwikkelingen.

Helaas zijn wij voorlopig nog niet van het Coronavirus af. Daarom zal het toezicht op de naleving van de Coronamaatregelen ook in 2022 hoge prioriteit krijgen. Door alle ontwikkelingen is het noodzakelijk om flexibel te kunnen schuiven binnen het programma. Dit betekent dat, indien zich specifieke zaken voordoen die acuut aandacht vragen, hierop direct inzet kan worden gepleegd. Een gevolg hiervan kan zijn dat niet alle activiteiten in een jaar kunnen worden gerealiseerd. In het jaarlijks op te stellen evaluatieverslag Uitvoering en Handhaving wordt hierover verantwoording afgelegd.

 

De werkzaamheden die Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor de gemeente Purmerend uitvoert op grond van het basistakenpakket en gemaakte afspraken, worden niet beschreven in dit programma. De omgevingsdienst stelt een jaarprogramma op voor alle gemeenten binnen haar taakgebied met in achtneming van haar eigen en het gemeentelijk beleidskader.

 

Kortom, er is veel werk te doen. 2022 zal worden gebruikt voor het verder verbeteren van onze dienstverlening. We zijn de winkel flink aan het verbouwen, maar tijdens deze verbouwing blijft de winkel gewoon open.

 

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de activiteiten beschreven die we in 2022 gaan uitvoeren. De activiteiten zijn afgestemd op de behoefte van buiten, de omgevingsanalyse, bestuurlijke prioriteiten, lokale en landelijke thema’s. De activiteiten in dit programma Uitvoering en Handhaving dragen bij aan het bereiken van de doelen en prioriteiten van de Nota VTH Purmerend (de looptijd van de Nota VTH is verlengd tot en met eind 2022). In bijlage I is per doel van de Nota VTH en per speerpunt van het college met betrekking tot VTH aangegeven welke activiteiten bijdragen aan het bereiken hiervan. In bijlage II is het programma implementatie Omgevingswet voor Purmerend opgenomen. In hoofdstuk 3 zijn de benodigde en beschikbare personele en financiële middelen voor het uitvoeren van de activiteiten inzichtelijk gemaakt. Dit is wettelijk verplicht. Ook lichten we in hoofdstuk 3 toe waar we dit jaar minder aan toekomen.

 

 

2. Wat gaan we in 2022 doen?

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke activiteiten het Omgevingsteam en team Toezicht en Handhaving gelet op het bereiken van de doelen van de Nota VTH, in samenwerking met de partners in 2022 zullen uitvoeren. Er wordt ook aangegeven welke middelen hiervoor benodigd zijn.

 

2.1 Implementatie Omgevingswet en Wkb

In 2021 zijn door Beemster en Purmerend belangrijke stappen gezet op weg naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er is een programmamanager voor de Omgevingswet aangesteld die het implementatietraject begeleid. Op basis van het overzicht 'Minimale acties Omgevingswet' van de VNG is voor de gemeente Purmerend een integraal programma opgesteld en zijn projectgroepen samengesteld. De komst van de programmamanager heeft tot een grote versnelling van het gemeentelijk implementatietraject geleid. Het programma implementatie Omgevingswet is in bijlage II opgenomen.

 

Op het gebied van VTH zullen in 2022 onder andere de volgende acties worden uitgevoerd:

 • Afspraken met samenwerkingspartners, zoals ODIJ en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) actualiseren en samenwerking met de politie verder versterken.

 • Bijdrage leveren aan eerste (gebiedsgericht) Omgevingsplan, werken met het tijdelijk Omgevingsplan en opstellen nieuw Omgevingsplan conform een handboek Omgevingsplan.

 • Digitaliseren bodemarchief.

 • Erfgoedkaart Beemster.

 • Implementatie Wkb.

 • Maken van toepasbare regels voor de activiteiten uitritten, kappen, reclame, alarminstallaties en roerende zaken opslaan.

 • Opstellen ‘’bommenkaart’’.

 • Opstellen kerkenvisie.

 • Opstellen Nota Uitvoering en Handhaving Purmerend 2023-2026.

 • Opstellen Verordening fysieke leefomgeving Purmerend.

 • Opstellen Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht.

 • Omzetting milieu inrichting naar milieubelastende activiteit.

 • Warme overdracht bodemtaken.

 

De voorbereidingen op inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb vergen de nodige inzet van capaciteit en middelen. Inmiddels is de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 juli 2022 uitgesteld. Vooralsnog houdt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast aan de inwerkingtreding op deze datum, maar het zou goed kunnen dat deze datum nog richting eind 2022 opschuift. Dit heeft weer de nodige consequenties voor het gemeentelijk implementatietraject Omgevingswet. Het is belangrijk om hierop alert te zijn en te blijven.

 

2.2 Verbeteren van de dienstverlening

Ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt per 1 januari 2022 een nieuw Omgevingsteam gevormd. Dit team wordt gevormd uit het bestaande team VBA en Ruimtelijke Ordening (RO)-juristen/planologen. Het team bestaat uit de onderdelen advies, beleid en ondersteuning, omgevingsvergunningen, RO/planologie en casemanagement, Apv, parkeren en bijzondere wetten en juridische handhaving. Het team gaat zich ontfermen over initiatieven en de dienstverlening onder de Omgevingswet. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het maken van een omgevingsplan, het implementeren van toepasbare regels, maar ook aan het verlenen van de vergunningen en casemanagement.

 

In het verlengde hiervan zijn nieuwe werkprocessen gemaakt. De dienstverlening zal er onder de Omgevingswet op hoofdlijnen als volgt uitzien:

 • Selfservice wordt gestimuleerd. Dit houdt in dat de initiatiefnemer zelfstandig nagaat of het initiatief binnen het Omgevingsplan past. Informatie is beschikbaar op de website, het DSO en via toepasbare regels.

 • Het blijft mogelijk om een informatieverzoek in te dienen.

 • Ook kan men een indicatieverzoek indienen om een indicatie te krijgen van de wenselijkheid en haalbaarheid van het initiatief. Het indicatieverzoek bevat een advies op het gebied van RO/planologie, Stedenbouw en Verkeer.

 • Daarnaast kan men een vergunningaanvraag of omgevingsinitiatief indienen.

 • Om de afstand tussen het bestuur en de agrarische gemeenschap te verkleinen is het zogenaamde keukentafelgesprek geïntroduceerd als instrument om initiatieven m.b.t. agrarische bebouwing en uitbreidingen te toetsen op haalbaarheid. Hiervoor zijn werkafspraken opgesteld die door de raad zijn bekrachtigd en tevens opgenomen als beleidsregels in het bestemmingsplan buitengebied 2012-partiele herziening 2021. Op deze wijze komen we tot een uniforme en transparante werkwijze voor de afhandeling van initiatieven onder de Omgevingswet en wordt de afstand tussen de organisatie en de agrarische gemeenschap verkleind.

 • De verwachting is dat het merendeel van de aanvragen binnen het Omgevingsplan zal passen. Deze niet complexe initiatieven kunnen door het Omgevingsteam worden afgedaan.

 • Voor de complexe initiatieven die niet binnen het Omgevingsplan passen, wordt een casemanager aangesteld. De casemanager begeleidt de initiatiefnemer bij het mogelijk maken van het initiatief. De initiatiefnemer kan hiervoor een Omgevingsinitiatief indienen. Het Omgevingsinitiatief vraagt huiswerk van een initiatiefnemer, alle noodzakelijke adviseurs kijken mee hoe het initiatief haalbaar gemaakt kan worden. Naar aanleiding hiervan kan een formele vergunningaanvraag worden ingediend.

 • Voor de zeer complexe initiatieven die niet binnen het Omgevingsplan passen, wordt het initiatief in de Programmeertafel behandeld. Hier zal een indicatie worden gegeven van de haalbaarheid en wenselijkheid van het initiatief. Vervolgens zal een projectleider de initiatiefnemer begeleiden. De initiatiefnemer kan hierna een Omgevingsinitiatief indienen en dit zal in gebiedsgerichte Omgevingstafels worden behandeld. Naar aanleiding hiervan kan een formele vergunningaanvraag worden ingediend.

 

In 2022 worden voornoemde werkprocessen geïmplementeerd. Ook wordt verdere ervaring opgedaan met nieuwe software voor het Omgevingsplan, software voor toepasbare regels en een nieuw zaaksysteem voor VTH. De werkprocessen zullen in de software geïmplementeerd worden. Ook is een nieuw parkeersysteem aangeschaft. Dit systeem zal in 2022 verder worden ingericht.

 

2.3 Uitvoering

Op basis van de gegevens over het afgelopen jaar is een inschatting gemaakt van het aantal te verwachten vergunningen, meldingen en ontheffingen in de gemeente Purmerend over 2022. Tevens is een inschatting gemaakt van de hiervoor benodigde uren. In de tabel zijn de getallen van de voormalige gemeente Beemster verwerkt. Voor de uitvoering van de milieuactiviteiten in het grondgebied Beemster wordt verwezen naar het uitvoeringsprogramma van ODIJ. Dit uitvoeringsprogramma wordt separaat ter vaststelling aangeboden.

 

Soort aanvraag / melding

Aantal

Omschrijving

Benodigde uren

Wabo

675

Omgevingsvergunning bouwen

18.519

25

Omgevingsvergunning aanleggen

45

Omgevingsvergunning vellen van houtopstand

45

Omgevingsvergunning uitweg maken

30

Omgevingsvergunning reclame

265

Principe verzoeken omgevingsvergunningen

25

Handelen in strijd met RO

10

Omgevingsvergunning monumenten

20

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

2.546

Bouwbesluit

20

Melding brandveilig gebruik

5

Ontheffing werktijden/bouwlawaai

Activiteitenbesluit

60

Melding en besluit maatwerk Activiteitenbesluit

700

Besluit lozen buiten inrichtingen

5

Melding lozen buiten inrichting

Apv

45

Evenementenvergunningen

5.628

315

Vergunningen voorwerpen op de weg

70

Verkeersmaatregelen

20

Exploitatievergunning

Apv/bijzondere wetten

400

Overig: vergunningen, ontheffingen, meldingen evenementen

Alcoholwet

10

Vergunning kansspelen

Wet openbaar bestuur

10

WOB verzoeken

100

Parkeerverordening

2500

Parkeervergunning: bewoners- en bedrijfsvergunningen, tijdelijke ontheffingen voetgangersgebied en bewoners- en bedrijfsabonnementen parkeergarages

3.135

Huisvestingsverordening (sinds 28-10-21) van kracht

-

Vergunningen met betrekking tot omzetting en woningvorming

1.340

Tabel 1: aantal en soort te verwachten vergunningen, meldingen en ontheffingen in 2022

 

2.4 Toezicht

In 2022 gaan we als volgt toezicht houden, uiteraard inachtneming met de geldende coronamaatregelen.

 

Vorm van toezicht

Toelichting

Benodigde uren

We gaan afgegeven vergunningen controleren en controleren naar aanleiding van meldingen.

Uitgangspunt is dat onherroepelijke omgevingsvergunningen, vergunningen voor het wijzigen van monumenten, grote evenementen altijd worden gecontroleerd. Er wordt ook steekproefsgewijs gecontroleerd en er vinden controles plaats naar aanleiding van meldingen.

11.653

We gaan gebiedsgericht toezicht houden.

We gaan de wijken in en werken wijkgericht. Er zijn korte lijnen tussen wijkmanagers, boa’s, wijkagent, wijkhandhavers, programmamanager Binnenstad en andere partners.

5.200

We gaan controles uitvoeren naar aanleiding van cyclische handhavingsprogrammering.

Dit geldt voor de taakgebieden milieu, brandpreventie, Apv en bijzondere wetten (zoals de Alcoholwet. Het milieutoezicht vindt in Purmerend grotendeels door de gemeente zelf plaats. In Beemster wordt het milieutoezicht uitgevoerd door ODIJ. VrZW voert het risicogericht toezicht brandveilig gebruik voor de gemeente uit. Risicogericht toezicht vindt plaats bij bouwwerken met een omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik. VrZW maakt een inschatting van risicovolle objecten aan de hand van naleefgedrag in de voorgaande jaren, ervaringen en risico’s. Op basis hiervan bepalen zij welke objecten gecontroleerd worden, en of er meer of minder contactmomenten nodig zijn. Indien er landelijk een specifiek onderwerp speelt rondom een gebruiksfunctie dan stemmen we eventuele extra inzet af.

3.927

En we gaan toezicht houden naar aanleiding van klachten, meldingen en handhavingsverzoeken.

In het klachtenregistratiesysteem Meldingen Openbare Ruimte (MOR) worden alle klachten en meldingen opgeslagen en doorgezet naar de diverse teams. Met de MOR app kunnen medewerkers, burgers en bedrijven zelf klachten en meldingen doen. In 2022 verwachten we 8500 tot 9000 en MOR-meldingen over de woon- en leefomgeving. Daarnaast verwachten we 150 klachten en meldingen over bouwen en ruimtelijke ordening en 40 klachten en meldingen over milieu.

5.137

Tabel 2: beschrijving toezicht

 

Naast de reguliere werkzaamheden zullen we in 2022 ook themagericht toezicht uitvoeren. De thema’s zijn in onderstaande tabel opgenomen en worden gevoed vanuit landelijke ontwikkelingen, bestuurlijke prioriteiten en actuele thema’s.

 

Landelijke ontwikkelingen

Omschrijving

Benodigde uren

Rapport van de Onderzoeksraad met de ‘lessen voor brandveiligheid’ naar aanleiding van de flatbrand in Arnhem op Nieuwjaarsnacht 2020

In het rapport wordt uitgebreid ingegaan op vluchtroutes in woongebouwen en brandgevaarlijk meubilair. Ondanks dat het onderzoeksrapport ingaat op de flatbrand met één vluchtroute zijn er ook diverse andere algemene brandveiligheidsaspecten uit te halen die voor alle vormen van woongebouwen van toepassing zijn. Ook wordt er ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen die invloed kunnen uitoefenen op het brandveilig gebruik van woongebouwen. In het onderzoeksrapport worden door de Onderzoeksraad diverse aanbevelingen gedaan. Op basis van de rapportage wordt in 2022 samen met VrZW toezicht uitgevoerd en waar nodig bestuursrechtelijke handhaving ingezet.

500

Brandveiligheid zorginstellingen

De provincie Noord-Holland heeft, in het kader van interbestuurlijk toezicht, in de provincie onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van zorginstellingen. In 2019 is het onderzoeksrapport ‘Brandveiligheid Zorginstellingen in de provincie Noord-Holland 2019’ opgeleverd. In het rapport zijn aanbevelingen gedaan. Gemeenten zijn verzocht om de aanbevelingen te implementeren. In 2022 onderzoeken we de aanbevelingen en gaan we deze, indien nodig, implementeren.

450

Bestuurlijke prioriteiten

Ondermijning

In 2021 is het Team Ondermijning opgericht. Het Team Ondermijning zal in 2022 inzetten op onder andere illegale activiteiten op bedrijventerreinen (onrechtmatige bewoning, milieu- en bouwdelicten, criminele activiteiten), het ontmantelen van hennepkwekerijen, sluiten van drugspanden, bestuurlijke aanpak verhandelen drugs op straat. Bij de controles is nadrukkelijk aandacht voor brandveiligheid.

3.282

Verkeersveiligheid

Aanpak van rijden met (brom)fietsen over het trottoir en in voetgangersgebieden.

500

Actuele thema’s

Brandveiligheid appartementencomplexen

Gebleken is dat van één appartementencomplex de brandveiligheid (het gaat om de schachten en de gevels) niet in orde is. Op basis van een risico-inventarisatie van vijf soortgelijke appartementencomplexen worden voor de komende jaren één of meer appartementencomplexen geïnspecteerd. Hier is in 2021 mee begonnen. Als er sprake is van geconstateerde overtredingen zal per appartementencomplex een handhavingstraject worden gestart.

400

Preventie en handhaving alcohol

In 2022 zal meegedaan worden met landelijke campagnes om alcoholgebruik tegen te gaan (zoals de NIX 18 week, IKPas en sportfluit van NOC/NSF). Ook wordt het webinar ‘’zien drinken, doet drinken’’ georganiseerd voor ouders van kinderen uit groep 8 en de brugklas. Verder zal een informatiebrief worden verzonden naar de horeca over gewijzigde lokale regelgeving (terrassen en sluitingstijden) en daarnaast de preventieve aspecten van het preventie- en handhavingsplan alcohol.

600

Voorlichting brandveiligheidsbewustzijn (brandveilig leven)

VrZW richt zich op het brandveiligheidsbewustzijn van kwetsbare senioren, bewoners van voormalige verzorgingshuizen, pandeigenaren en zorgverleners. Hieronder valt ook de continue voortzetting van project Zorg & Veiligheid. Met woningcorporaties en VVE’s worden de mogelijkheden onderzocht om de brandveiligheid in dit type woongebouwen te verbeteren. VrZW adviseert in zijn algemeenheid ook over het toepassen van bovenwettelijke brandveiligheidsmaatregelen en trends op brandveiligheidsgebied. Daarnaast adviseert VrZW, vooruitlopend op nieuwe regelgeving voor dit soort locaties, over het toepassen van vrijloopdeurdrangers op woningtoegangsdeuren en over de rookmelderplicht voor bestaande gebouwen per 1 juli 2022.

2.278

Toezicht en handhaving op de Huisvestingsverordening

In 2022 houden we toezicht op de naleving van de Huisvestingsverordening met betrekking tot omzetting (kamerverhuur) en woningvorming (woningsplitsing). Bij overtredingen wordt handhavend opgetreden.

670

Tabel 3: landelijke ontwikkelingen, bestuurlijke prioriteiten en actuele thema s

 

2.5 Handhaving

Indien naar aanleiding van toezicht een overtreding wordt geconstateerd en inspanningen van de gemeente om de overtredingssituatie ongedaan te maken niet tot een gewenst resultaat leiden, wordt handhavend opgetreden. Medewerkers van het Omgevingsteam dragen zorg voor de juridische handhaving naar aanleiding van gepland toezicht, klachten en meldingen en actuele vraagstukken. Naast het wijkgericht werken is een vast onderdeel van de werkwijze dat bij klachten, meldingen en andere vraagstukken burgers en bedrijven worden gestimuleerd om eerst zelf tot een oplossing te komen (stimuleren eigen verantwoordelijkheid).

Medewerkers van het team T&H treden eveneens handhavend op. In verband met de uitbreiding van taken en parkeervergunninggebieden is de formatie van handhaving uitgebreid tot meer dan 30 buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en is een driegroepenrooster ingevoerd. Op deze manier zijn de boa’s vaker op straat te zien.

De boa’s van het team T&H sporen strafbare feiten op en helpen mee met toezicht op de lokale orde en veiligheid. De primaire taakgebieden van onze boa’s zijn: afvalstoffen, Apv, Alcoholwet, evenementen, hondenbeleid, jeugdoverlast (ook: drugsoverlast), terrassen, uitstallingen, de Wet op de kansspelen, parkeertoezicht en toezicht verkeersveiligheid en het behandelen van klachten en meldingen omtrent voornoemde onderwerpen. Binnen Handhaving wordt ook themagericht gewerkt en zijn er accenthouders benoemd op diverse onderwerpen, zoals ASV, verkeer en parkeren, honden, jeugd en meldingen leefomgeving. De boa’s worden zeven dagen per week en in de avonden ingezet. De boa’s werken in de wijken samen met onder andere wijkmanagers, jongerenwerkers en de politie. De (jeugd)boa’s gaan in gesprek, worden preventief ingezet, signaleren problemen en treden op. In 2022 zullen de boa’s weer bijdragen aan een leefbaar en veilig Purmerend.

Ook in 2022 zal door onze boa’s weer intensief toezicht worden gehouden op de naleving van de landelijke en regionale Coronamaatregelen. Het houden van toezicht op de Coronamaatregelen is inspannend en maakt inmiddels een groot onderdeel uit van de dagelijkse werkzaamheden. De boa’s houden bijvoorbeeld op straat controles, bezoeken regelmatig de zogenaamde hotspots (drukke locaties en locaties waar bijvoorbeeld jongeren samenkomen) en controleren of locaties die vanwege de Coronamaatregelen gesloten moeten zijn ook echt (voor publiek) gesloten zijn. Ook wordt er voorlichting gegeven. Indien nodig wordt informeel of formeel gewaarschuwd en worden boetes uitgedeeld. Als het noodzakelijk is wordt er ook bestuursrechtelijk opgetreden. Helaas zijn wij voorlopig nog niet van het Coronavirus af. Daarom zal het toezicht op de naleving van de Coronamaatregelen ook in 2022 hoge prioriteit krijgen.

Op het gebied van afvaldumpingen wordt civielrechtelijke handhaving toegepast. Dit betekent dat alle kosten die gemaakt worden om de overtredingssituatie ongedaan te maken worden verhaald op de overtreder. Deze aanpak wordt in 2022 voortgezet. Ook zullen controles plaatsvinden ter uitvoering van het digitaal opkopersregister (DOR).

 

In 2022 is bijzondere aandacht voor het toepassen van de wielklem bij voertuigen. In 2021 is een nieuwe, geharmoniseerde Wegsleepverordening in werking getreden. In de daarmee samenhangende Parkeerbelastingverordening en de bijbehorende tarieventabel is ook de mogelijkheid opgenomen voor het toepassen van een wielklem als meerdere naheffingsaanslagen niet zijn betaald. Het betreft een laatste middel om op te kunnen treden tegen wanbetalers. In 2022 worden wielklemmen aangeschaft, worden handhavers opgeleid en zal ook een communicatietraject worden gestart.

 

Op basis van gegevens van de afgelopen jaren is de verwachting dat de volgende aantallen sancties in 2022 worden opgelegd.

 

Omschrijving

Aantal per taakveld

Milieu

Bouwen/ro

Brandpreventie

Apv/bijz. wetten

Alcoholwet

Waarschuwingsbrief

25

35

20

15

15

Voornemen last onder dwangsom

10

25

2

5

2

Voornemen last onder bestuursdwang

1

2

-

5

-

Last onder dwangsom

5

10

1

5

-

Last onder bestuursdwang

1

10

-

2

-

Intrekken/schorsen vergunning

-

10

-

-

1

Naheffingsaanslagen

-

-

-

5.000-6.000

-

Combibonnen (Mulderbonnen en Strafbeschikkingen)

-

-

-

1.400-1.600

-

Bestuurlijke boete

-

-

-

150

-

Sluiting

-

-

-

20

-

Civielrechtelijk (afval)

-

-

-

80

-

Coronabesluiten

-

-

-

10

-

Tabel 4: overzicht aantal te verwachten sancties in 2022

3. Beschikbare personele en financiële middelen

 

In voorgaande hoofdstuk is beschreven welke activiteiten in 2022 uitgevoerd zullen worden voor het bereiken van de doelen van de Nota VTH en wat daarvoor aan formatie benodigd is. In dit hoofdstuk zijn de beschikbare personele en financiële middelen voor het uitvoeren van de activiteiten inzichtelijk gemaakt. Dit is wettelijk verplicht. Ook wordt toegelicht waar we minder aan toekomen.

 

3.1 Beschikbare personele en financiële middelen

In dit programma wordt beschreven welke activiteiten worden uitgevoerd om de doelen te behalen zoals die gesteld zijn in de Nota VTH. Voor de uitvoering van deze activiteiten zijn financiële middelen door de raad beschikbaar gesteld. In de begroting 2022-2025 (zie https://financien.purmerend.nl/) zijn de middelen opgenomen. Daarin zijn de gehele loonkosten van het Omgevingsteam en team T&H in verschillende programma’s opgenomen. In onderstaande tabel is de hiermee corresponderende formatie weergegeven. Alle genoemde activiteiten in hoofdstuk 2 kunnen met de hier genoemde formatie worden uitgevoerd, behalve voor het bouwtoezicht. De verwachting is dat de bestaande formatie niet voldoende is. Zodoende zal er voor 0,89 fte worden ingehuurd. Daarnaast zal voor wat betreft de implementatie van de Omgevingswet voor de transitiefase 2 fte worden ingehuurd.

 

Vergunningverlening (inclusief meldingen/ontheffingen)

Programma in begroting

Fte

Aantal beschikbare uren

Milieu

Milieu

1,80

2.412

Bouwen en RO

Publieksdiensten

16,82

22.538

Apv, bijzondere wetten (inclusief Alcoholwet)

Publieksdiensten

4,20

5.628

Parkeren (vergunningen)

Ruimtelijke ordening

2,34

3.135

Huisvestingsverordening

Publieksdiensten

1,00

1.340

Totaal:

26,16

35.053

Toezicht en handhaving

Programma in begroting

Fte

Aantal beschikbare uren

Milieu

Milieu

1,80

2.412

Bouwen en RO

Publieksdiensten

5,06

6.780

Inhuur Bouwen en RO

Publieksdiensten

0,89

1.192

Ondermijning

Veiligheid

1,27

1.701

Handhaving (Openbare buitenruimte, Alcoholwet, buurttoezicht, parkeren)

Veiligheid/Bereikbaarheid

29,76

36.902

Huisvestingsverordening

Publieksdiensten

0,50

670

Totaal:

39,28

52.633

Juridische handhaving

Programma in begroting

Fte

Aantal beschikbare uren

Milieu

Milieu

1,09

1.460

Bouwen, RO en brandpreventie

Publieksdiensten

3,37

4.515

Ondermijning

Veiligheid

1,18

1.581

Apv, bijzondere wetten

Publieksdiensten

0,52

697

Alcoholwet

Veiligheid

0,61

817

Totaal:

6,77

9.070

Markttaken

Programma in begroting

Fte

Aantal beschikbare uren

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Economie

0,75

1.005

Totaal:

0,75

1.005

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

Programma in begroting

Fte

Aantal beschikbare uren

Risicobeheersing toezicht (Prevap)

Veiligheid

1,00

1.340

Risicobeheersing overige taken programma Uitvoering en Handhaving

Veiligheid

0,90

1.206

Risicobeheersing Brandveilig leven

Veiligheid

1,70

2.278

Risicobeheersing vergunningverlening

Veiligheid

1,90

2.546

Totaal:

5,50

7.370

Beleidscapaciteit (voor het totale pakket)

Programma in begroting

Fte

Aantal beschikbare uren

Beleid

Alle programma’s

1,50

2.010

Totaal:

1,50

2.010

Tabel 5: overzicht aantal beschikbare fte's en uren in 2022

3.2 Waar komen we minder aan toe?

In de voorgaande paragrafen is aangegeven waar wij in 2022 op gaan inzetten. Zoals in de Nota VTH is aangegeven, kunnen met de beschikbare middelen niet alle activiteiten worden uitgevoerd. In onderstaande tabel is aangegeven welke activiteiten dat zijn. Deze activiteiten hebben een lage prioriteit. Klachten, meldingen en verzoeken ten aanzien van onderstaande onderwerpen worden onderzocht. Enkel in geval van excessen wordt bestuursrechtelijk opgetreden. In het evaluatieverslag Uitvoering en Handhaving over het jaar 2022, wordt aangegeven in welke mate de activiteiten zijn uitgevoerd en wat de bijdrage is van deze activiteiten aan het behalen van de gestelde doelen.

 

Onderwerp

Eventuele bijzonderheden

Toezicht en handhaving bestaande bouw (inclusief monumenten)

Toezichthouders van VrZW hebben ten aanzien van dit onderwerp een signalerende taak.

Geveltoezicht bedrijfsgebouwen

Sinds enkele jaren vindt geen actief geveltoezicht meer plaats. Dit houdt in dat niet-milieu-plichtige inrichtingen of leegstaande panden niet meer worden gecontroleerd op eventuele strijdigheid met wet- en regelgeving.

Toezicht en handhaving illegale bouw

Er wordt alleen opgetreden in geval van meldingen en handhavingsverzoeken.

Toezicht en handhaving reclame

Er wordt alleen opgetreden in geval van meldingen en handhavingsverzoeken.

Tabel 6: thema's waar geen tot beperkte capaciteit voor is

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 18 januari 2022

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

H.J.C. Welage

de burgemeester,

D. Bijl

Bijlage I. Koppeling doelen beleid aan activiteiten

In deze bijlage bij dit programma is per doel van de Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving Purmerend aangegeven welke activiteiten uit dit programma bijdragen aan het bereiken hiervan.

 

Algemene doelstellingen

Onderwerp in programma

Paragraaf

Het minimale kwaliteitsniveau van de uitvoering van de VTH-taken wordt vastgelegd en geborgd.

Verbetering van de dienstverlening, waaronder het implementeren van nieuwe werkprocessen en software.

2.2

Continue verbetering van de dienstverlening.

Verbetering van de dienstverlening. Zo worden de werkprocessen voor het indicatieverzoek en omgevingsinitiatief geïmplementeerd, wordt software voor het Omgevingsplan, toepasbare regels, VTH en parkeren ingericht.

2.2

De gemeente Purmerend is een sterke samenwerkingspartner in de keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Afspraken met samenwerkingspartners, zoals ODIJ en VrZW worden geactualiseerd.

2.1

De eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het oplossen van vraagstukken wordt gestimuleerd.

Naast het wijkgericht werken is een vast onderdeel van de werkwijze van de teams VBA en T&H dat zij bij klachten, meldingen en andere vraagstukken burgers en bedrijven stimuleren om eerst zelf tot een oplossing te komen (stimuleren eigen verantwoordelijkheid).

2.5

De aanpak van problemen en vraagstukken vindt (waar mogelijk) informatie gestuurd plaats.

Naast het wijkgericht werken is een vast onderdeel van de werkwijze van de teams VBA en T&H dat zij bij klachten, meldingen en andere vraagstukken burgers en bedrijven stimuleren om eerst zelf tot een oplossing te komen (stimuleren eigen verantwoordelijkheid).

2.1, 2.4 en 2.5

Het toezicht en de handhaving in de fysieke leefomgeving wordt waar mogelijk wijkgericht uitgevoerd.

Gebiedsgericht toezicht / wijkgericht werken.

2.4

Operationele doelstellingen

Onderwerp in programma

Paragraaf

98% van alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld, maar bij voorkeur sneller.

De processen omtrent vergunningverlening zijn zodanig ingericht dat aanvragen binnen de wettelijke termijnen afgerond kunnen worden.

2.2 en 2.3

De waardering voor de dienstverlening op het gebied van vergunningverlening blijft ten minste gehandhaafd op het niveau van 2015 (cijfer 6,9 Omnibus enquête 2015).

Verbetering van de dienstverlening.

2.2

98% van alle klachten en meldingen met betrekking openbare buitenruimte worden binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. In samenspraak met partijen wordt gezocht naar een passende oplossing waarbij de eigen verantwoordelijkheid van een ieder wordt gestimuleerd.

Gebiedsgericht toezicht en MOR.

2.4

Eind 2019 vindt de aanpak van vraagstukken en problemen die zich voordoen in de openbare ruimte wijkgericht/gebiedsgericht plaats. In de periode vanaf 2015 worden pilots uitgevoerd om het wijkgericht/gebiedsgericht werken vorm te geven.

Gebiedsgericht toezicht

2.4

De verloedering in de bestaande stad, de leegstand en het strijdig gebruik van panden wordt door actief toezicht en handhaving tegengegaan. Dit is aan het eind van de planperiode zichtbaar in de stad.

Thematisch: ondermijning (onder andere aanpak hennepteelt), illegale bewoning bedrijventerreinen, integraal toezicht gebruik bedrijfspanden.

2.4

Door in te zetten op risicocommunicatie wordt actief informatie gedeeld over verantwoordelijkheden, het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en bijdragen aan gedragsverandering bij burgers, instellingen en bedrijven. Eind 2020 is als gevolg van de inzet op risicocommunicatie het veiligheidsbewustzijn bij burgers, instellingen en bedrijven verhoogd.

Thematisch: voorlichting brandveiligheidsbewustzijn.

2.4

Minimaal 95% van de afgegeven handhavingsbeschikkingen houdt stand in een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure.

Het Omgevingsteam draagt hier samen met het team Juridische en Veiligheidszaken zorg voor.

2.5

 

Bijlage II. Programma implementatie Omgevingswet

Naar boven