Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 9 maart 2022 het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 gewijzigd vastgesteld.

Het plangebied betreft stadsdeel Dukenburg, met uitzondering van het gebied ten noorden van de Van Rosenburgweg. Dukenburg omvat de wijken Tolhuis, Zwanenveld (inclusief stadsdeelcentrum Dukenburg), Meijhorst, Lankforst, Aldenhof, Malvert en Weezenhof. Verder valt het park Staddijk en het natuurgebied Vogelzang in het plangebied.

Het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 is enerzijds een actualisatie van het bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg uit 2008, anderzijds worden in dit bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor een vijftal ontwikkelingen is in het bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing opgenomen. Dit betreft de ontwikkellocaties:

-dependance Prins Clausschool (Weezenhof 8102 en 8106): wanneer deze schoollocatie vrijkomt kan deze locatie worden ingezet voor woningbouw;

-maisonnettes Lankforst: betreft renovatie en sloop/nieuwbouw van 5 maisonnettes;

-Streekweg 21 (voormalige schoollocatie): deze voormalige schoollocatie kan worden ingezet voor innovatieve zelfbouwinitiatieven met een maatschappelijke meerwaarde voor woningbouw en ateliers;

- Teersdijk (Hippe Kip): deze locatie kan worden ingezet om verplaatsing van autoshowrooms vanuit Winkelsteeg mogelijk te maken;

- het toevoegen van een 6-tal woonwagenstandplaatsen op de locatie Teersdijk.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel.

Dukenburg is in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet aangewezen als pilot voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (artikel 7c).

Inzage

Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken, liggen van donderdag 24 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen en het steunpunt Stadswinkel, Meijhorst 7039 in Dukenburg. Het steunpunt is alleen op dinsdag en vrijdag geopend.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BPa4000-VG01

Beroep

In de periode van vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden die het met het bovenstaande besluit niet eens zijn;

  • 2.

    niet-belanghebbenden die in de voorprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

  • 3.

    niet-belanghebbenden die niet verweten kunnen worden geen of niet tijdig een zienswijze te hebben ingediend

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Digitaal

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

Naar boven