Gemeente Opmeer Verkeersbesluit reservering parkeerplaats voor elektrische auto, De Weijver 6a te Hoogwoud

Opmeer00024

Burgemeester en Wethouders van Opmeer hebben besloten twee parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische auto's nabij De Weijver 6a te Hoogwoud.

Inleiding

Bij besluit van 21 maart 2022 is door het college van Burgemeester en wethouders van Opmeer besloten een oplaadpunt voor elektrische voortuigen te plaatsen nabij De Weijver 6a te Hoogwoud.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Elektrische auto’s hebben een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en het gebruik van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door plaatsing van oplaadpunten in de openbare ruimte; 

Bij deze oplaadpunten worden parkeerplaatsen gereserveerd voor elektrische voertuigen;

Er een aanvraag is voor een oplaadpunt nabij de Weijver 6a te Hoogwoud:

Op de gekozen locatie kan het oplaadpunt gebruikt worden door de aanvrager en bewoners uit de omgeving;

Door de gewijzigde inrichting wordt de verkeersveiligheid niet verhoogd of verlaagd;

Door de invoering wijzigt de bruikbaarheid van de weg niet;

 

dat de gemeente het beheer heeft over de genoemde wegen en deze zich bevinden binnen de bebouwde kom van de gemeente;

 

dat er gelet op het gevoerde overleg er geen belangen zijn die zich tegen invoering van de voorgestelde maatregelen verzetten;

 

dat de politie instemt met het reserveren van parkeerplaatsen voor een bepaalde categorie weggebruikers.

 

Gelet op artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikelen 12 en 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de college tot het besluit gekomen om nabij de Weijver 6a te Hoogwoud twee parkeerplaatsen te reserveren voor elektrische voertuigen bij realisering van het oplaadpunt, door plaatsing van het bord E1000 “oplaadpunt elektrische voertuigen” met onderbord met aanduiding vakken naast het oplaadpunt.

Opmeer 21 maart 2022

Burgemeester en wethouders van gemeente Opmeer

namens deze,

P.R. Duinker, afdelingshoofd Realisatie en Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: het college van Burgemeester en wethouders van Opmeer, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 • a.

  naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Naar boven