Addendum op Regiovisie Jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond

 

Deze bijlage bij de Regiovisie bevat de strekking van de teksten van de overgenomen moties tijdens de behandeling van de Regiovisie in de gemeenteraden van de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland. De gemeenten in deze regio’s, zijnde de gemeente Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort, hebben een gezamenlijke Regiovisie in hun raden vastgesteld. Naast het feit dat de raden de Regiovisie hebben vastgesteld, hebben zij tijdens de behandeling ook aandachtspunten meegegeven. Deze aandachtspunten zijn met dit addendum geborgd. Voorstellen die betrekking hebben op uitvoeringsaspecten in de preselectie en de dialoogfase worden via dit addendum onderdeel van de uitvoering van de verwerving.

Er is tijdens de behandeling in de raden onder andere het verzoek gedaan om:

- in de dialoogfase te bezien hoe de betrokkenheid van de gemeenteraden op een structurele manier vormgegeven kan worden.

Deze betrokkenheid kan vormgegeven worden bijvoorbeeld door naast de planning en control cyclus te werken met een jaarlijks of tweejaarlijks ontwikkelplan met daarin de belangrijkste prioriteiten van de zorgaanbieders waarop de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven;

- de regiogemeenten gedurende het verwervingsproces sessies te laten organiseren experts op het gebied van verwerving van jeugdzorg en toezicht op jeugdzorg.

Verder worden een aantal zaken meegegeven door de raden:

 

 • 1.

  in gesprek te gaan over de mogelijkheden van populatiebekostiging in perceel 2 met als doel de samenwerking tussen de partners te versterken en de prikkel voor concurrentie weg te nemen en in de gesprekken in perceel 1 de mogelijkheden om te komen tot consortia mee te nemen en te kijken in hoeverre door gezamenlijke facturering gekomen kan worden tot vermindering van de administratieve lastendruk.

 • 2.

  aandacht voor de hoge mate van uitval van personeel en (toekomstige) personeelstekorten in de jeugdhulp en dit mee te nemen als aandachtspunt

 • 3.

  te kijken hoe prikkels voor niet op-, en afschalen en door- en uitstroom van jeugdigen in beide percelen weggenomen kunnen worden.

 • 4.

  in aanloop tot de uiteindelijke contractering de jeugdigen en hun ouders zoveel mogelijk te blijven betrekken met het oog op tot de kwaliteit van de geboden hulp en hierin ook het aspect toegang te betrekken.

 • 5.

  de raden in de regio te informeren over de vorm en inhoud van de uiteindelijke aanbesteding en ook de raden in de jaren daarna te informeren over de uitvoeringsresultaten van de aanbieders en eventueel oplopende wachttijden. Bij voorkeur wordt gerapporteerd aan de hand van vastgestelde KpI’s .

 • 6.

  Bij evaluaties worden de raden ook graag geinformeerd en indien mogelijk betrokken. Hier moet via het regionaal contractmanagement adequaat in worden voorzien.

 • 7.

  jeugdhulp af te stemmen op de individuele situatie, waar mogelijk thuis en via het toepassen van maatwerk.

 • 8.

  Aandacht te geven te worden aan een begripsomschrijving en een aanvulling van visie t.a.v. 18-/18+

 

Vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente Heemstede van 3 maart 2022

Naar boven