Verkeersbesluit intrekken onverplicht fietspad Prof. H. van der Hoevenstraat te Klein Zundert

ONS KENMERK: Z21-007070

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

Gelet op

• Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Zundert.

• Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

• Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

• de Wegenverkeerswet 1994;

• het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

• het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

• de Algemene wet bestuursrecht;

• het verkeersbordenboek (VNVF);

• Algemeen mandaat-, volmacht-, en machtigingsbesluit gemeente Zundert 2021.

 

Motivering en belangenafweging

Overwegende dat:

• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Zundert is;

• de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg buiten de bebouwde kom van de kern Zundert ligt;

• in de Professor H. van der Hoevenstraat een snelheidsregime geldt van maximaal 60km/h;

• in de huidige situatie een deel van de Professor H. van der Hoevenstraat aangewezen is als onverplicht fietspad;

• dit gemarkeerd is door markeringen op de weg en een fysieke scheiding door middel van paaltjes;

• een onverplicht fietspad op de bestaande rijloper niet past binnen de richtlijnen van het Duurzaam Veilig Principe;

• de paaltjes tevens zorgen voor onveilige verkeerssituaties;

• op het moment dat twee voertuigen elkaar willen passeren op de Professor H. van der Hoevenstraat, een van hen stil moet staan tussen de paaltjes op het onverplichte fietspad;

• fietsers worden weggedrukt op het moment dat voertuigen elkaar willen passeren;

• deze verkeersonveilige situatie op te lossen is door de weg in te richten conform de richtlijnen van het Duurzaam Veilig Principe;

• hiermee de functie en het gebruik van de weg weer klopt;

• hierdoor het onverplichte fietspad opgeheven/ingetrokken dient te worden;

• de paaltjes verwijderd dienen te worden;

• markeringen op de weg aangepast dienen te worden waarbij aan beide zijden van de weg een suggestiestrook voor fietsers gerealiseerd wordt;

• bewoners van de Prof. H. van der Hoevenstraat in februari 2022 de gelegenheid hebben gehad om op het voorstel voor de nieuwe inrichting te reageren. Er is één reactie ontvangen van een bewoner die vreest dat de verkeerssituatie voor fietsers verslechtert;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Mede gelet op

• Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid. De politie heeft op 15 maart 2022 positief geadviseerd;

• Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met het ten aanzien van die andere wegen bevoegd gezag.

• Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

1. Tot het intrekken van het verkeersbesluit waarin is besloten om een onverplicht fietspad in te stellen op de Professor H van der Hoevenstraat en tevens de verkeersborden, G13 met onderborden OB505, behorende bij dit besluit te verwijderen;

2. De verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met nummer: ZD22007388.

 

Zundert, 22 maart 2022

 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

drs. A.I.J. Wagemans,

directeur

 

Bijlage

Situatietekening ZD22007388. Nieuw dwarsprofiel Prof. H. van der Hoevenstraat.

 

Rechtsbescherming

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorg dat u binnen zes weken na de datum van publicatie van het besluit bezwaar maakt. Anders kunnen wij uw bezwaar niet meer behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift op papier bij ons inleveren. Het is niet mogelijk om per e-mail bezwaar te maken. U schrijft een brief met minimaal de volgende onderdelen:

1. Uw naam en adres

2. Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

3. Tegen welk besluit u bezwaar maakt

4. Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

5. Waarom u daartegen bezwaar maakt

6. Uw handtekening

U stuurt uw bezwaarschrift naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. U kunt het bezwaarschrift ook bij de receptie van het gemeentehuis inleveren.

U kunt de rechter vragen om voorlopig te oordelen

Het besluit treedt in werking de dag na de datum van publicatie of de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het besluit blijft bijna altijd gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Wilt u dit niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te oordelen over ons besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed.

Aanvragen

U kunt de voorlopige voorziening op twee manieren aanvragen:

1. Digitaal via www.rechtspraak.nl. U gaat naar > Uw situatie > Een rechtszaak starten > Voorlopig oordeel bij spoed > Meer over een voorlopige voorziening > Verzoek indienen > Rechtbanken;

2. U stuurt een brief naar: De voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor het aanvragen van een voorlopige voorziening. Op www.rechtspraak.nl leest u wat u betaalt. U gaat hiervoor naar > Uw situatie > Griffierecht berekenen > Bestuursrecht.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over het maken van bezwaar? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris(sen) van de commissie voor de bezwaarschriften. U kunt bellen naar telefoonnummer 076-599 56 00 of mailen naar gemeente@zundert.nl.

Naar boven