Vastgesteld bestemmingsplan ''Herziening verblijfsrecreatieterreinen''

Plangebied en doel

Met het bestemmingsplan ''Herziening verblijfsrecreatieterreinen'' (zaaknummer 127339) worden diverse onvolkomenheden, onduidelijkheden en gebrekkige definities in het vigerende bestemmingsplan ''Verblijfsrecreatieterreinen'' hersteld.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ''Herziening verblijfsrecreatieterreinen'' [NL.IMRO.0824.HerzVerblijfsrecr-VA01] vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 25 maart 2022 tot en met donderdag 5 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien:

 

1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

2. op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

3. wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangeven bij het maken van een afspraak.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan door:

- belanghebbenden;

- bij beroep tegen het vaststellen van het bestemmingsplan ook: (rechts)personen die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven