Herstelbesluit bestemmingsplan KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west), gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel 

Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een appartementengebouw aan de noordwestzijde van het KVL-terrein mogelijk gemaakt. Als gevolg van de tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State is het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op twee onderdelen hersteld. De onderdelen hebben betrekking op de gevolgen van het plan voor de bestaande bedrijfsvoering en op de verkeersveiligheid.

 

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan 

Op 10 maart 2022 heeft de gemeenteraad het herstelbesluit voor het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)’ (NL.IMRO.0824.BPKVLNijverhwest-VA02) vastgesteld. Het herstelbesluit ligt met ingang van 25 maart 2022 tot en met 5 mei 2022, gedurende zes weken, ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

 

- op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

- door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk;

- wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangeven bij het maken van een afspraak.

 

Beroep

Tegen het besluit van de raad kunt u tijdens de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit.

 

Inwerkingtreding

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de tussenuitspraak aanleiding gezien om een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit van de raad van 11 april 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘KVL-terrein, locatie Nijverheidsweg (west)’ is geschorst.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Naar boven