Besluitenlijst college 15 maart 2022 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 15 maart 2022 de volgende besluiten genomen:

 

Overeenkomst dierenopvang Hart van Brabant

Het college gaat een overeenkomst aan met de gemeente Tilburg over vervoer en dierenopvang Hart van Brabant (voorheen DOC-T) voor de periode van 2022-2026.

 

Wijziging omgevingsvergunning Klompven 26

Het college heeft besloten de verleende vergunning voor het herbestemmen van een hotel naar 14 appartementen op het perceel Klompven 26 in Oisterwijk te wijzigen wat betreft de situering en omvang van een stallingsruimte.

 

Flexwonen

Het college heeft besloten om een locatieonderzoek op te starten voor flexwoningen en de uitgangspunten vast te stellen. Daarnaast heeft het college besloten om de gemeente Oisterwijk aan te melden voor de Crisis- en herstelwet.

 

Collegevoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen landgoed 't Lot

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven om binnen de hoofdwoning binnen het landgoed ’t Lot twee woonfuncties te realiseren met een minimale inhoudsmaat van 750 m3.

 

Herbenoeming leden en voorzitter commissie bezwaarschriften en benoemen nieuw lid

Het college heeft besloten de huidige voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften voor nogmaals vier jaar te benoemen en 1 nieuw lid te benoemen.

 

Raadsvoorstel Woonzorgvisie 2022-2027

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om de woonzorgvisie 2022-2027 vast te stellen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met 6 speerpunten op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

 

Verplichte participatie bopa's en handreiking omgevingsdialoog

Het college heeft besloten om het raadsvoorstel over de lijst met aangewezen gevallen waarin participatie verplicht wordt gesteld voor te leggen aan de gemeenteraad. Ook is besloten om de geactualiseerde handreiking omgevingsdialoog voor ruimtelijke initiatieven in de fysieke leefomgeving ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

 

Raadswerkgroep Haarendael

Het college stelt de gemeenteraad voor om een raadswerkgroep in te stellen die namens de gemeenteraad betrokken is bij de planvorming voor de herontwikkeling van landgoed Haarendael.

 

Verlenen ondermandaat tbv aanwijzen trouwlocaties en trouwambtenaren voor een dag

Het college heeft toestemming verleend tot het verlenen van ondermandaat door het afdelingshoofd Dienstverlening aan de medewerkers Dienstverlening om trouwlocaties voor één dag aan te wijzen en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag aan te wijzen

 

VVGB Heuvelstraat 9, Moergestel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan voor de verbreding van de activiteiten van het aannemersbedrijf op de Heuvelstraat 9 in Moergestel en om dit tevens aan te merken als de definitieve verklaring van geen bedenkingen indien geen zienswijzen tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend.

Naar boven