Gemeente Zeewolde Bestemmingsplan Trekkersveld IV, MER Trekkersveld IV en het Beeldkwaliteitsplan Trekkersveld IV gewijzigd vastgesteld

Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Trekkersveld IV, met ID nummer Nl.IMRO.0050.BPTveldIV-VS01, gewijzigd vastgesteld. Onderdeel van dit bestemmingsplan zijn de milieueffectrapportage Trekkersveld IV en het beeldkwaliteitsplan Trekkersveld IV. Deze beide documenten zijn ook op 16 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het plangebied is begrensd door het huidige Trekkersveld III, de Gooiseweg, de Knardijk en de Hoge Vaart. Het bestemmingsplan ziet op de ontwikkeling van ruim 200 hectare bedrijventerrein. Hiervan is circa 166 hectare bedoeld voor het realiseren van een datacenter. De overige circa 35 hectare is bestemd als reguliere uitbreiding van het bedrijventerrein Trekkersveld.

De wijzigingen hebben onder andere betrekking op:

 • 1.

  Toevoegen van een bestemming Bedrijventerrein- Hoogspanningschakelstation en daarbij behorende aanpassingen in regels en op de verbeelding

 • 2.

  Aanpassing in de voorwaardelijke verplichting in het kader van de koppeling van het Beeldkwaliteitsplan

 • 3.

  In het beeldkwaliteitsplan zijn diverse wijzigingen opgenomen met betrekking tot landschappelijke inpassing en ecologische voorzieningen

 • 4.

  In de toelichting zijn het addendum van het MER en de resultaten van de nieuwe (aanvullende) onderzoeken verwerkt.

Voor een compleet overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar de Lijst met aanpassingen die onderdeel uitmaakt van het vaststellingsbesluit.

Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening

Voor dit project zijn meerdere plannen en besluiten nodig. De gemeenteraad heeft op 25 juni 2020 besloten de benodigde vergunningen voor zover mogelijk met de procedure van het bestemmingsplan te coördineren. Deze coördinatieregeling houdt in dat de procedure van het bestemmingsplan wordt gecombineerd met een of meerdere vergunningen. De bestemmingsplannen worden vastgesteld door de gemeenteraad, de vergunningen worden verleend door het betreffende bevoegd gezag: de provincie Flevoland voor de omgevingsvergunning, de vergunning Wet Natuurbescherming en ontgrondingsvergunning, het waterschap Zuiderzeeland voor de Waterwetvergunning. De besluiten worden los van elkaar ter inzage gelegd.

Bij de verlening van een aantal benodigde vergunningen die in het voorbereidingstraject zijn meegenomen in de coördinatieregeling is echter vertraging opgetreden en zijn nog niet verleend. Bekendmaking daarvan vindt op een later tijdstip plaats. Dit betekent dat het coördinatiebesluit gefaseerd plaatsvindt en met deze kennisgeving uitsluitend betrekking heeft op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken.

Gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan wordt in het kader van deze coördinatieregeling ook de (ongewijzigde) vaststelling van de parapluherziening aanpassing geluidzone Trekkersveld alsmede de benodigde besluiten hogere waarde ter inzage gelegd.

 

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 23 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde. U kunt het bestemmingsplan (met bijbehorende stukken) digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook kunt u de stukken terug vinden op www.zeewolde.nl/trekkersveld4. Om de stukken fysiek in te zien op het gemeentehuis moet vooraf een afspraak worden gemaakt op telefoonnummer 036-5229522. Het inzien van stukken op afspraak is alleen mogelijk op maandag en donderdagmiddag tussen 13:00 en 17:00 uur.

Een belanghebbende:

 • 1.

  die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

 • 2.

  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

 • 3.

  die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan;

kan vanaf donderdag 24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 tegen dit besluit, dat gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening als één besluit met het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Trekkersveld IV, moeten worden gelezen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

Het besluit treedt in werking op donderdag 5 mei 2022, tenzij binnen die termijn in samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven