Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Badhoevedorp, zaaknummer 5226342

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

 

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd;

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Badhoevedorp is opgesteld waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief d.d. 4 oktober 2021 en/of via www.officielebekendmakingen.nl over de voorgenomen aan- en toewijzing van de container-locaties opgenomen in een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit, waarop men binnen 6 weken met een zienswijze kon reageren;

 • dat de ingebrachte reacties aanleiding vormen om de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp:

 • a.

  locatie 70-02A (Geraniumlaan) wordt uitgebreid met een OPK-container (oud papier en karton);

 • b.

  locatie 70-08B (Thomsonstraat) komt te vervallen, de containers worden verplaatst naar 70-08A aan de overkant;

 • c.

  locatie 70-11 (Kamerlingh Onneslaan) wordt verplaatst naar de overzijde Kamerlingh Onneslaan in de groenstrook (2 x 1 m3 semi-rest in plaats van 1 x 5 m3 rest). Tevens vindt wijziging plaats van de toewijzing van diverse bewoners aan de locatie 70-11A (Keizersweg);

 • d.

  locatie 70-11A (Keizersweg) wordt verplaatst naar de plaats van de huidige betonnen containers;

 • e.

  bij locaties 70-16 en 70-17 (Einsteinlaan) worden wijzigingen doorgevoerd: 70-16 wordt in lijn geplaatst met 70-15 en wordt 70-16A. 70-17 wordt gesplitst in twee locaties: rest en GFT+E (groente, fruit, tuinafval + etensresten) met locatie 70-17 op plaats huidige bovengrondse containers naast appartementengebouw, PBD en OPK langs de weg Einsteinlaan tegenover middelste blok met locatie 70-16B;

 • f.

  locatie 70-18 (Azaleastraat) wordt verplaatst naar de plaats van de huidige boven-grondse containers;

 • g.

  locatie 70-20 wordt 70-20A in verband met de nieuwe locatie 70-20B in de Pa Verkuijllaan.

 • h.

  locatie 70-21 (Pa Verkuijllaan) wordt gesplitst: De GFT+E container (2 x) komt bij de entree van de appartementengebouwen ter hoogte van de huidige betonnen cocons (locaties 70-21C en 70-21D). Zie verder hieronder bij locatie 70-21A en 70-21B;

 • i.

  locatie 70-26 (Wijnmalenstraat) wordt verplaatst naar een plaats ter hoogte van het hek rond het parkeerterrein nabij de lichtmast;

 • j.

  locatie 70-34A (Keizersweg): hier vervalt de restafval-container, GFT+E blijft. Zie verder hieronder bij locatie 70-34C.

Deze locaties zijn onderdeel van dit Aan- en toewijzingsbesluit.

 

 • dat enkele zienswijzen hebben geleid tot een verplaatsing naar een andere locatie. Deze locaties krijgen een vervolg door een nieuwe ontwerp- aan- en toewijzingsprocedure:

 • a.

  locatie 70-07C (Thomsonstraat) wijzigt door de GFT+E-container te verplaatsen naar de hoek naast nr. 41;

 • b.

  locatie 70-09B (Marconistraat) wordt gewijzigd door de GFT+E-container te verplaatsen naar de overkant naast de inrit van het appartementengebouw;

 • c.

  locatie 70-19 (Franklinstraat) komt te vervallen wegens mogelijke verplaatsing naar eigen terrein. Dit onder voorbehoud van verkrijgen van overeenstemming met eigenaren;

 • d.

  locatie 70-21 (Pa Verkuijllaan) wordt gesplitst: de containers voor rest, OPK en PBD komen op de hoek Sperwerstraat (70-21A) en hetzelfde komt op de hoek Eksterlaan (70-21B);

 • e.

  locatie 70-34C (Keizersweg): er wordt een extra locatie (rest en GFT+E) toegevoegd op de hoek Keizersweg/Sloterweg (in gemeentelijke haag).

Deze locaties zijn geen onderdeel van dit Aan- en toewijzingsbesluit.

 

 • dat voor het overige de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijzigingen. De hierboven niet benoemde locaties uit het ontwerpbesluit zijn daarmee ook onderdeel van dit Aan- en toewijzingsbesluit.

 

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

 

gelet op:

 • het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

 • het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

 

Besluit:

 • 1.

  de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 2.

  de locaties opgenomen in het (op bovenbedoelde onderdelen gewijzigde) Aan- en toewijzings-besluit voor deelgebied Badhoevedorp, met uitzondering van de locaties waar een nieuwe procedure voor wordt gevoerd (70-07C, 70-09B, 70-19, 70-21A, 70-21B en 70-34C), aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 3.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdeel gewijzigde) Aan- en toewijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst def. toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 5 Badhoevedorp.pdf’ (externe bijlage);

 • 4.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

 

mevrouw T. van den Berg, wnd.

 

Externe bijlagen:

 • Bewoners Badhoevedorp-Azaleastraat 70-18.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Chris. Huygensstraat-Keizersweg 70-34 70-34A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Einsteinlaan 70-15 70-16A 70-16B 70-17.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Franklinstraat 2 70-14.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Geraniumlaan 70-02A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Jan van Gentstraat 70-27.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Keizersweg-Kamerlingh Onneslaan 70-11 70-11A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Marconistraat-Sloterweg 70-09B 70-10 70-38A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Meidoornweg 70-28 70-28A 70-29B.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Orchideelaan 70-01A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Pa Verkuijllaan 2 70-21ABCD.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Pa Verkuijllaan 70-20A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Plesmanlaan 70-23A 70-25.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Robert Kochstraat-Kamerlingh Onneslaan 70-12 70-13 70-14.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Seringenstraat 70-01B.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Thomsonstraat 70-05 70-06A 70-07A 70-07C 70-08A.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Wijnmalenstraat 70-25, 70-26.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Windestraat 70-30.pdf

 • Bewoners Badhoevedorp-Zernikehof 70-34B.pdf

 • Lijst def. toewijzing restafvalcontainer VANG wijk 5 Badhoevedorp.pdf

 • Reactienota zienswijzen wijk 5 Badhoevedorp.pdf

 

Datum: 18 maart 2022

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis.

Wij vragen u het Aan- en toewijzingsbesluit zoveel mogelijk digitaal in te zien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzingsbesluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

 

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuurs-recht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

Naar boven