Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022 e.v.

Zaaknummer:1894/2021/2420004

Documentnummer: 1894/2022/2534188

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 

Overwegende dat het wenselijk is uitvoeringsregels vast te stellen voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de vorm van waarderingssubsidies.

 

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende uitvoeringsregeling:

 

Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen, stichtingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022 e.v.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Peel en Maas;

 • b.

  Actieve leden/deelnemers: diegenen die daadwerkelijk en structureel (dus vaker dan maar af en toe) deelnemen aan de activiteiten (de sporters, muzikanten, schutters enz.), alsook degenen die structureel als vrijwilliger actief zijn bij de uitvoering van de activiteiten of het runnen van de vereniging/organisatie. Als niet actief worden aangemerkt bijvoorbeeld de steunende leden, donateurs, ereleden, chauffeurs of anderen die geen (of een slechts minimale) actieve deelname hebben aan de activiteiten.

 • c.

  vaststaande subsidieperiode: het tijdvak van een jaar waarvoor subsidie wordt verleend.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in de deze uitvoeringsregeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van waarderingssubsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en aan de in artikel 5 genoemde doelgroepen.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het gemeentelijk beleidsthema: Vitale gemeenschappen en Sociaal Domein en die een wezenlijk gemeenschapsbelang dienen.

 • 2.

  De activiteiten dienen plaats te vinden op het vlak van:

  • a.

   gemeenschapsontwikkeling,

  • b.

   jeugd en onderwijs,

  • c.

   zorg en ondersteuning,

  • d.

   sport en bewegen,

  • e.

   kunst en cultuur.

Artikel 4 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9, tweede lid van de Subsidieverordening kunnen burgemeester en wethouders subsidie weigeren voor:

 • a.

  activiteiten met een (para)commercieel doel c.q. karakter;

 • b.

  activiteiten in de hobbysfeer of met een recreatief karakter;

 • c.

  activiteiten die een slechts geringe (of helemaal geen) actieve deelname hebben van inwoners van Peel en Maas en die daarom voor de eigen inwoners vooral van recreatief belang zijn;

 • d.

  activiteiten die koepelorganisaties aanbieden aan de (leden van) de aangesloten organisaties;

 • e.

  activiteiten van politieke aard;

 • f.

  activiteiten met een religieus of levensbeschouwelijk karakter;

 • g.

  activiteiten die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. de hoge kosten van deelname of het hanteren van een selectie- of invitatiestelsel (behalve als daarvoor een functionele aanleiding bestaat);

 • h.

  activiteiten die schadelijk zijn voor natuur en milieu of die anderszins strijdig zijn met de duurzaamheid;

 • i.

  activiteiten waarbij er sprake is van een ongerechtvaardigd eigen belang van de aanvrager;

 • j.

  activiteiten waarvoor op grond van een andere regeling al subsidie is verleend.

Artikel 5 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties die gevestigd zijn in Peel en Maas. Daarnaast moeten de activiteiten voor meer dan de helft in Peel en Maas plaatsvinden.

 • 2.

  Tot de doelgroep behoren in ieder geval niet:

  • a.

   Verenigingen met vooral ontmoetings- en gezelligheidsactiviteiten waaronder buurtverenigingen.

  • b.

   Hobbyclubs, recreatieve groepen, vriendenclubs.

  • c.

   Cafésporten, alle denksporten en kaartspelen en behendigheidssporten als biljarten, bowling, kegelen, dart, (midget-)golf.

  • d.

   Overlegplatforms die verenigingen zelf instellen en/of in stand houden voor het behartigen van hun gemeenschappelijke belangen en ten behoeve van de onderlinge samenwerking.

  • e.

   Ten behoeve van een vereniging functionerende nevenorganisaties of verzelfstandigde afdelingen/onderdelen waarvan de activiteiten primair ten dienste staan van of zijn toe te rekenen aan de vereniging waaraan ze gelieerd zijn. De activiteiten van dit soort organisaties worden betrokken bij de subsidievaststelling voor de ‘moedervereniging’.

  • f.

   Organisaties die activiteiten uitvoeren die onlosmakelijk deel uitmaken van een groter geheel hetgeen ook algemeen als zodanig wordt ervaren. De activiteiten van dit soort organisaties worden betrokken bij de subsidievaststelling voor de vereniging die leidend is voor het geheel.

  • g.

   Politieke en levensbeschouwelijke organisaties.

  • h.

   Verenigingen die niet algemeen toegankelijk zijn vanwege bv. ideologie of levensbeschouwing, hoge kosten van deelname, ballotage, beperkingen die liggen in de aard van de activiteiten (bv. een popband of een zangtrio).

  • i.

   Verenigingen/activiteiten die strijdig zijn met de duurzaamheid.

Artikel 6 Procedurebepalingen

 • 1.

  Aanvragen kunnen in het betreffende subsidiejaar worden ingediend van 1 januari tot 1 oktober.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor een vaststaande subsidieperiode van één jaar.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 6, derde lid, van de Algemene Subsidieverordening legt de aanvrager de volgende gegevens over óf in afwijking van artikel 6, derde lid, van de Subsidieverordening legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   ledenlijst met geboortedatum en woonplaats van de leden;

  • b.

   KvK uittreksel;

  • c.

   jaarprogramma;

  • d.

   jaarbegroting;

  • e.

   kantine inkomsten.

Artikel 7 Berekening van de hoogte van de subsidie

 • 1.

  De berekening van de hoogte van de subsidie is gebaseerd op:

  • a.

   Het aantal actieve leden, de activiteiten en de vastgestelde vrijwilligersinzet.

  • b.

   De extra waarde/prestaties voor de gemeenschap.

  • c.

   Bijzondere kosten die de draagkracht te boven gaan. Hieronder worden uitsluitend verstaan de kosten voor actieve muzikanten van harmonie, fanfare en brassbands (Hafabra) en muziek- en trommelkorpsen die zijn verbonden aan de schutterijen.

 • 2.

  De berekeningssystematiek voor het vaststellen van de verschillende delen van de subsidie zijn vastgelegd in bijlage 1 bij deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8 Tussentijdse wijziging van de het subsidiebedrag

 • 1.

  Een vereniging aan wie subsidie is toegekend kan in de loop van de subsidieperiode vragen de subsidie tussentijds bij te stellen. Zo’n verzoek wordt slechts gehonoreerd:

  • a.

   indien de vereniging expliciet aantoont dat er ten opzichte van de oorspronkelijke opgave sprake is van een extra structurele activiteit haar inzet voor kwetsbare groepen; alsdan vindt een bijstelling plaats van de score (en het subsidie) voor uitsluitend dat aspect, óf

  • b.

   indien ten opzichte van de oorspronkelijke opgave het subsidiabele ledenaantal met tenminste 10% óf met tenminste 10 leden is toegenomen. Hierbij dient deze toename plaats te vinden binnen de categorie kinderen t/m 10 jaar, de categorie jeugdigen/jongeren van 11 t/m 20 jaar, of de categorie ouderen (65 plus). Een bijstelling vindt dan plaats voor het subsidiedeel dat is geënt op het ledenaantal (dus niet voor de andere factoren). Peildatum voor het ledenaantal is 1 januari van het subsidiejaar.

 • 2.

  Een in lid 1, sub b, genoemde tussentijdse herziening kan slechts één keer per vaststaande subsidieperiode plaatsvinden en geldt vervolgens voor de rest van de subsidieperiode.

 • 3.

  Op de ingediende aanvraag wordt een subsidiebesluit genomen voor de nog resterende maanden van de subsidieperiode. Het te nemen besluit ligt in de lijn van de regels zoals die algemeen zijn toegepast aan het begin van de subsidieperiode.

Artikel 9 Vaststelling en uitbetaling van het waarderingssubsidie

De subsidie wordt bij het besluit tot subsidieverlening tegelijkertijd ook vastgesteld.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze uitvoeringsregeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidiëring van verenigingen en vrijwilligersorganisaties Peel en Maas 2022 e.v.

 • 2.

  De uitvoeringsregeling treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2022;

 • 3.

  De uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 9 november 2020 wordt tegelijk met de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregeling ingetrokken.

Bijlage 1 Berekeningssystematiek

 

Verenigingsactiviteiten

Gewogen ledenaantal

 • 1.

  Hier wordt een onderscheid gemaakt in vier leeftijdscategorieën. Het aantal leden volgens de ledenopgave per 1-1-2022 of bij op het tijdstip van aanvraag van de subsidie wordt vermenigvuldigd met de factor die geldt voor de categorie.

 • 3 voor jeugdigen/jongeren van 11 t/m 20 jaar,

 • 3 voor kinderen t/m 10 jaar,

 • 0 voor volwassenen (21 t/m 64 jaar),

 • 1 voor ouderen (65 plus).

 • De uitkomsten hiervan worden bij elkaar opgeteld en is het “berekend aantal leden” genoemd.

 • 2.

  Als minder dan 75% van de leden/deelnemers afkomstig is uit de gemeente wordt het percentage “berekend aantal leden” vermenigvuldigd met de factor 75%. Dit resulteert in het “gewogen leden voor subsidie”.

Totaal intensiteit

 • 1.

  Het percentage “intensiteit aantal activiteiten” wordt vastgesteld naar het aantal activiteiten:

  • 100% (bij 40 of meer activiteiten per jaar),

  • 75% bij 1x per 2 weken (20-39 activiteiten per jaar),

  • 50% bij 1x per maand (10-19 activiteiten per jaar),

  • 2,5% per dagdeel (bij minder dan 9 activiteiten per jaar).

 • 2.

  Het percentage “intensiteit deelname” wordt vastgesteld naar gemiddelde aanwezigheid van de leden bij de activiteiten:

  • 100% bijna allemaal,

  • 75% bij ¾ deel,

  • 50% bij ½ deel,

  • 25% bij ¼ deel of minder leden.

 • 3.

  Bij de KBO wordt er van uitgegaan dat 57,5% van de leden wekelijks iets bij KBO doet.

 • 4.

  De “intensiteit aantal activiteiten” x “intensiteit deelname” = “totaal intensiteit”.

Vrijwilligersinzet

 • 1.

  De “vrijwilligersinzet” wordt vastgesteld aan de aard van de vereniging c.q. van de activiteiten. Aan verenigingen van eenzelfde type wordt dezelfde zwaarte/wegingsfactor toegekend:

  • 3,25 voor de specifieke jeugdverenigingen,

  • 2,00 voor de - m.n. op kinderen gerichte - volksfeesten (Sinterklaas enz.) en voor het kindervakantiewerk,

  • 1,50 voor alle zaalsporten en voor voetbal, tennis, hockey, atletiek, ruitersport en zwemmen,

  • 1,25 voor beugelen, jeu de boules, handboogschieten, wielerclubs, visclubs, ,

  • 1,50 voor muziekverenigingen, toneelclubs, dansgroepen, carnavalsverenigingen waaraan een dansgroep verbonden is, heemkundeverenigingen, alsook voor disco De Springer en voor Funpop,

  • 1,25 voor de schutterijen, zangkoren, carnavalsverenigingen, de fotoclub en het literair café,

  • 1,25 voor de KBO’s, de vrouwenorganisaties en de Zonnebloemafdelingen,

  • 3,50 voor ontmoetingsactiviteiten voor zieken (het ziekentriduüm e.d.),

  • 1,50 voor het Rode Kruis en de EHBO,

  • 1,50 voor natuurbeschermingsorganisaties.

 • 2.

  Indien er sprake is van kantine-inkomsten van meer dan € 5.000 per jaar (peildatum 2019 ivm Covidsluiting of na bij aanvraag na 2022 het jaar van aanvraag) dan wordt de “vrijwilligersinzet” met 0,25 verlaagd. Dit resulteert in “totaal inzet vereniging”.

Bedrag op basis van leden

Het subsidiedeel op basis van leden wordt berekend volgens de formule: “Gewogen leden voor subsidie” x “totaal intensiteit” x “totaal inzet vereniging” x vaste rekeneenheid.

Waarde gemeenschap

 

Aspecten waardering waarde gemeenschap

 • 1.

  De aspecten die extra worden gewaardeerd zijn:

  • Activiteiten binnen kerntaak om niet voor de gemeenschap.    

  • Activiteiten buiten de uitgangspunten, extra activiteit die niet tot kerntaken behoort om niet.  

  • Vereniging met cultuur-/historische waarde.  

  • Motivatie om jongeren te laten deelnemen aan de vereniging.  

  • Kwetsbare groep met minimaal 10 activiteiten per jaar,  

  • Extra activiteit voor senioren zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven (m.u.v. verenigingen die specifiek voor volwassen en ouderen zijn).  

 • 2.

  Hierdoor kunnen verenigingen zich onderscheiden en een extra bijdrage ontvangen voor de genoemde aspecten. De activiteit moet een duidelijk onderscheid maken ten opzichte van andere gelijksoortige verenigingen.

 • 3.

  De behaalde totaalscore wordt vermenigvuldigd met een vaste rekeneenheid.

Bijzondere kosten

 

Bijzondere kosten voor Hafabra-verenigingen en muziek- en trommelkorpsen die zijn verbonden aan de schutterijen.

 • 1.

  Het betreft uitsluitend actieve leden die een verenigingsinstrument bespelen.

 • 2.

  Dit aantal actieve leden wordt vermenigvuldigd met een vaste rekeneenheid.

 • 3.

  Hafabra-verenigingen ontvangen aanvullend per actieve lid een vaste rekeneenheid ter compensatie van hogere uitvoeringskosten.

Overgangsregeling

De invoering kan leiden tot een verhoging of verlaging van de jaarlijkse subsidie. Om verenigingen tijd te geven zich in stellen en passende maatregelen te nemen bij een verlaging, wordt een overgangsregeling toegepast welke plaatsvindt in drie stappen van telkens 1/3 deel, met per stap een minimum van € 500. Dit tot het nieuwe subsidieniveau bereikt is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 maart 2022.

Gemeentesecretaris/directeur, burgemeester

L.P.H. Breukers, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

 

 

Naar boven