Vestiging voorkeursrecht gebied Stationskwartier te Hoofddorp

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 15 maart 2022 op grond van het bepaalde in artikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Gebied

De gronden die door het college zijn aangewezen zijn gelegen in het gebied “Stationskwartier” in Hoofddorp en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart met de daarbij behorende lijst van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Inwerkingtreding

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in werking één dag na publicatie in het Gemeenteblad, te weten 17 maart 2022.

Terinzagelegging

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders alsmede het voorstel aan de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaart en een lijst met daarop de kadastrale aanduidingen van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en de rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, kunt u raadplegen via officielebekendmakingen.nl

De stukken liggen ook ter inzage bij het Ondernemersplein in het raadhuis, tot 11 april 2022 gevestigd aan het Raadhuisplein 1 in Hoofddorp en vanaf 11 april 2022 gevestigd aan de Taurusavenue 100 in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken maandag tot en met vrijdag in te zien tussen 09:00 en 17:00 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via telefoonnummer 0900 1852. 

De terinzagelegging begint op 17 maart 2022 en duurt zes weken.

Gevolgen van de vestiging

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Haarlemmermeer te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Zienswijzen tegen voorgenomen besluit gemeenteraad

De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voorkeursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gronden worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 13 april 2022 schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgenomen raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schriftelijk worden gericht aan de raad van de gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeenteraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij Femke Kaptein, programmasecretaris Stationsgebied Hoofddorp op telefoonnummer (023) 567 6809, femke.kaptein@haarlemmermeer.nl

Bezwaar tegen voorlopig voorkeursrecht college

Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belanghebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het Gemeenteblad, bij het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient uiterlijk 27 april 2022 te zijn gericht aan het college van burgmeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Indien belanghebbenden ervoor kiezen om bezwaar te maken tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit vervalt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van artikel 3, 4 of 5 Wvg.

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. U kunt hiervoor tijdens kantoortijden contact opnemen met Femke Kaptein, programmasecretaris Stationsgebied Hoofddorp op telefoonnummer (023) 567 6809, femke.kaptein@haarlemmermeer.nl 

Hoofddorp, 16 maart 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Naar boven